WARSZTATY

24 X 2014

Warsz­taty edu­ka­cyjne z udzia­łem stu­den­tów i peda­go­gów z Hoch­schule für Musik und Tanz w Kolo­nii oraz Aka­de­mii Muzycz­nej im. K. Szy­ma­now­skiego w Katowicach.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące warsz­ta­tów:
Prof. Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach Jerzy Jaro­sik
j.jarosik@am.katowice.pl, 501 109 665 (w godzi­nach 8:00–9:00 i 17:00–18:00)

Miej­sce: Aka­de­mia Muzyczna im. K. Szy­ma­now­skiego, ul. Zaci­sze 3,  40–025 Kato­wice