26 X 2014

// 19:00 //

Wrę­cze­nie sta­tu­etki Amba­sa­dora Jazzu 2014

HIROMI: THE TRIO PROJECT
feat. Anthony Jack­son (kon­tra­bas) & Steve Smith (perkusja)


HIROMI UEHARA
Nie­sa­mo­wita japoń­ska pia­nistka i kom­po­zy­torka. Od czasu debiutu w 2003 roku okre­ślana mia­nem Hen­drixa for­te­pianu. Feno­men Hiromi spo­pu­la­ry­zo­wał Chic Corea nagry­wa­jąc z nią na cztery ręce podwójny album “Duet”. U boku Stan­leya Clarke’a i Lenny White nagrała płytę “Jazz in the Gar­den” uwa­żaną za “jedno z naj­bar­dziej orzeź­wia­ją­cych nagrań” Stan­leya Clarka ostat­nich lat. Dotych­czas artystka nagrała 9 albu­mów stu­dyj­nych, w tym trzy – Voice (2011), Move (2012) i naj­now­szy Alive (2014) – w ramach pro­jektu THE TRIO PROJECT. W The Trio Pro­ject Hiromi współ­pra­cuje obec­nie z ame­ry­kań­skim wir­tu­ozem kon­tra­basu Anthony’m Jackson’em – zna­nym z wystę­pów m.in. z Pau­lem Simo­nem i Chic­kiem Coreą oraz z ame­ry­kań­skim per­ku­si­stą Steve’m Smith’em – byłym człon­kiem kali­for­nij­skiej for­ma­cji roc­ko­wej JOURNEY.

STRONA DOMOWA

Miej­sce: Cen­trum Kul­tury Kato­wice im. K. Boche­nek, plac Sejmu Ślą­skiego 2

Bilety: 60 nor­malne, 40 zł ulgowe (1 bilet upraw­nia do udziału w obu kon­cer­tach Festiwalu)

Kar­net na festi­wal: 85 zł