25 X 2014

1. Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs na Kom­po­zy­cję Jazzową

// 10:00 //
Otwarte prze­słu­cha­nia 10 finalistów

//17:00 //
Pre­zen­ta­cja zwy­cię­skich kom­po­zy­cji, wrę­cze­nie nagród

 

Nasz festi­wal zawsze wyróż­niała tro­ska o edu­ka­cję jaz­zową. W tym roku nie tylko pre­zen­tu­jemy doko­na­nia stu­den­tów pol­skich i euro­pej­skich aka­de­mii jaz­zo­wych, nie tylko orga­ni­zu­jemy mistrzow­skie warsz­taty, ale idziemy o krok dalej i inspi­ru­jemy do komponowania.

Jerzy Jaro­sik
Dyrek­tor Arty­styczny SJF

 

Roz­strzy­gnię­cie I Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu na Kom­po­zy­cję Jaz­zową orga­ni­zo­wa­nego przez Cen­trum Kul­tury Kato­wice, wspól­nie z Aka­de­mią Muzyczną im. Karola Szy­ma­now­skiego. Pula nagród wynosi 5.000 euro. Orga­ni­za­to­rzy cze­kają na kom­po­zy­cje nie dłuż­sze niż 10 minut, wyko­rzy­stu­jące mini­mum 3 instru­menty. Pierw­sza selek­cja nade­sła­nych kom­po­zy­cji zosta­nie doko­nana na pod­sta­wie par­ty­tur, nato­miast 25 paź­dzier­nika, pod­czas II etapu kon­kursu, spo­śród 10 naj­lep­szych utwo­rów, swo­ich fawo­ry­tów wybiorą zarówno juro­rzy, jak i publicz­ność. Fina­li­stom orga­ni­za­to­rzy zapew­niają wyko­naw­ców, ale dopusz­czają także moż­li­wość wyko­na­nia utworu przez muzy­ków wska­za­nych przez kompozytora.

Autor naj­lep­szej kom­po­zy­cji otrzyma rów­no­war­tość 2.500 euro, zdo­bywca II Nagrody 1.200 euro, zdo­bywca III Nagrody – 800 euro. Nagroda publicz­no­ści 500 euro”. Szcze­gó­łowy regu­la­min kon­kursu dostępny na stro­nie inter­ne­to­wej: http://mkkj.ck.art.pl.

Miej­sce: Aka­de­mia Muzyczna im. K. Szy­ma­now­skiego, ul. Zaci­sze 3, 40–025 Katowice

WSTĘP WOLNY

 

// 19:00 //
The John Betsch Society invi­tes Steve Potts

JOHN BETSCH
Ame­ry­kań­ski per­ku­si­sta jaz­zowy, jeden z waż­niej­szych przed­sta­wi­cieli nowo­jor­skiej sceny jaz­zo­wej prze­łomu lat 80-tych i 90-tych. Czło­nek legen­dar­nych zespo­łów Steve’a Lacy oraz Archie Sheppa. Współ­pra­co­wał rów­nież z Billy Bang’iem, Tho­ma­sem Chapin’em, Martą Cook, Mari­lyn Crispell’em, I Abdul­la­hem Ibra­hi­mem. Od ponad 20 lat aktywny na euro­pje­skiej sce­nie muzycz­nej – nagra­nia i trasy kon­cer­towe takimi sak­so­fo­ni­stami jak Mike Ellis, Hal Sin­ger i Jim Pep­per; woka­li­stami: Özay, Jeanne Lee i Annette Low­man; pia­ni­stami: Mal Wal­dron, Alain Jean-Marie, Clau­dine Fra­nçois, Jobic Le Mas­son i Kirk Light­sey. Kon­cer­to­wał ze Ste­vem Lacy w Japo­nii, Mal’em Waldron’em, Eric’em Wat­so­nem i Miche­lem Sar­daby. Od wielu lat mieszka i pra­cuje w Paryżu. W skład pro­jektu John Betch Society wcho­dzi spora liczba róż­no­rod­nych muzy­ków, nato­miast pod­czas Sile­sian Jazz Festi­valu, John Betch wystąpi z towa­rzy­sze­niem Jobica le Masona (for­te­pian) i Petera Girona (kontrabas).

STEVE POTTS
Ame­ry­kań­ski sak­so­fo­ni­sta jaz­zowy. Współ­pra­co­wał z Ronem Car­te­rem, Coltrane’m, Tony Wil­liam­sem, Jim­mym Gar­ri­so­nem, Her­bie Han­coc­kiem, Chic­kiem Corea, Larry Cory­el­lem i Wayne Shor­te­rem. Współ­pra­co­wał także z Art Ensem­ble of Chi­cago oraz innymi ame­ry­kań­skimi i fran­cu­skimi gru­pami. Razem z sak­so­fo­ni­stą Ste­veem Lacy przez bli­sko 30 lat kon­cer­to­wali w wielu kra­jach świata. Nagrali wspól­nie ponad 25 albu­mów. Obec­nie Steve Potts pro­wa­dzi warsz­taty impro­wi­za­cji, nagrywa oraz kon­cer­tuje, zwłasz­cza we Wło­szech, gdzie wystę­puje z pia­ni­stą Gianni Lenoci.

 

// 21:00 * //
Fran­ce­sco Bruno Quartet

Fran­ce­sco Bruno – gitara
Luca Pirozzi – kon­tra­bas
Nicola Ange­lucci – per­ku­sja
Pier­pa­olo Prin­ci­pato – fortepian

FRANCESCO BRUNO
Wło­ski gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor i aran­żer, spod znaku elec­tric jazzu. Ma na swoim kon­cie kilka solo­wych albu­mów. Jego kariera muzyczna roz­po­częła się w latach 70. Współ­pra­co­wał wtedy z per­ku­si­stą Tony’m Espo­sito oraz ame­ry­kań­skim trę­ba­czem Donem Cherry. W 1987 roku zało­żył swój wła­sny zespół i nagrał pierw­szy album “Inter­face”. Wystę­po­wał m.in. na: “Open Europe Festi­val”, “Jazz Wol­fs­burg”, “Medina Festi­val”, “Fie­sta Festi­wal” w Rzy­mie, “Villa Celi­mon­tana Jazz Festi­val” czy “Jazz & Wine­Mon­tal­cino”. Pod­czas kon­certu zostaną zapre­zen­to­wane frag­menty naj­now­szego, mul­ti­me­dial­nego pro­jektu Fran­ce­sco Bruno: “Le parole Altre Il viag­gio di Lungo Tiziano Terzani”.

Miej­sce: Cen­trum Kul­tury Kato­wice im. K. Boche­nek, plac Sejmu Ślą­skiego 2

Bilety: 60 zł nor­malne, 40 zł ulgowe (1 bilet upraw­nia do udziału w obu kon­cer­tach Festiwalu)

Kar­net na festi­wal: 85 zł

* podana godzina kon­certu ma cha­rak­ter orientacyjny