24 X 2014

// 18:00 //

Engstfeld/Weiss Quar­tett

Wol­fgang Eng­st­feld – sak­so­fon teno­rowy
Peter Weiss – per­ku­sja
Hen­drik Soll – for­te­pian
Chri­stian Ramond – kontrabas

THE ENGSTFELD/WEISS-QUARTET

Efekt ponad 40-letniej muzycz­nej współ­pracy Wol­fganga Eng­st­felda i Petera Weissa – wybit­nych muzy­ków, mają­cych za sobą setki wystę­pów festi­wa­lo­wych, pro­duk­cji radio­wych i tele­wi­zyj­nych, a także nie­zli­czo­nych kon­cer­tów I wystę­pów klu­bo­wych. Ta nie­miecka grupa two­rzy muzykę z nie­sa­mo­wi­tym poczu­ciem sty­li­stycz­nej jed­no­ści. Ich twór­czość jest jed­no­cze­śnie uni­kalna i otwarta dla współ­cze­snych brzmień. Eng­st­feld / Weiss Quar­tet oprócz suk­ce­sów w Niem­czech, ma na kon­cie rów­nież kilka uda­nych przed­się­wzięć zagra­nicz­nych, w tym trasę kon­cer­tową po Japo­nii oraz udział w Kuwait Jazz Festi­walu. Ponadto kon­cer­to­wali w Austra­lii, Chi­nach, Por­tu­ga­lii, Pol­sce, Repu­blice Połu­dnio­wej Afryki i Brazylii.

STRONA DOMOWA

 

// 20:00 * //

Anna Gadt Quartet

ANNA GADT

Cha­ry­zma­tyczna woka­listka, kom­po­zy­torka i autorka tek­stów. Wyraża się poprzez sze­roko pojętą muzykę impro­wi­zo­waną, w któ­rej spon­ta­nicz­ność i wol­ność wypo­wie­dzi są celami nad­rzęd­nymi. Doce­niona przez Billy Har­pera, w 2006 roku otrzy­mała nagrodę główną pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wego kon­kursu woka­li­stów jaz­zo­wych: Jazz Stug­gle. Jej debiu­tancka płyta Na mojej dro­dze (4ever Music/Warner, 2008) otrzy­mała nomi­na­cję do nagrody Fry­de­ryk w kate­go­rii: Jaz­zowy Fono­gra­ficzny Debiut Roku. Wie­lo­krot­nie udzie­lała się w pro­jek­tach zagra­nicz­nych, m.in. w ramach: Blu­eboat Jazz Festi­wal, Saul­kra­sti Jazz Festi­wal, Mon­te­ne­gro Jazz Festival.

Od strony muzycz­nej woka­listkę wspiera RGG TRIO
w skła­dzie:
Łukasz Ojdana – for­te­pian
Maciej Gar­bow­ski – kon­tra­bas
Krzysz­tof Gra­dziuk – perkusja

Trzej uta­len­to­wani instru­men­ta­li­ści, któ­rzy łączą brzmie­nie skan­dy­naw­skiego jazzu z pol­ską este­tyką. Muzycy kładą nacisk na sono­ry­styczne podej­ście do muzyki, gdzie eks­po­nuje się nie tech­nikę, lecz brzmie­niowe wła­ści­wo­ści utworów.

STRONA DOMOWA

Miej­sce: Aka­de­mia Muzyczna im. K. Szy­ma­now­skiego, ul. Zaci­sze 3, 40–025 Katowice

Bilety: 40 zł nor­malne, 20 zł ulgowe (1 bilet upraw­nia do udziału w obu kon­cer­tach Festiwalu)

Kar­net na festi­wal: 85 zł

 

 * podana godzina kon­certu ma cha­rak­ter orientacyjny