23 X 2014

// 17:00 //

Aka­de­micka Orkie­stra Dęta pod dyrek­cją Andrzeja Zubka

Aka­de­micka Orkie­stra Dęta została powo­łana w 2006 roku. Jej skład two­rzą stu­denci Kate­dry Instru­men­tów Dętych i Per­ku­sji. Reper­tuar obej­muje sze­ro­kie spek­trum gatun­ków muzycz­nych od opra­co­wań muzyki poważ­nej, fil­mo­wej, ope­ro­wej poprzez muzykę taneczną oraz pol­skie i świa­towe prze­boje muzyki rozrywkowej.

ANDRZEJ ZUBEK

Pro­fe­sor Sztuk Muzycz­nych, kom­po­zy­tor, aran­żer, pia­ni­sta i dyry­gent. Twórca i aktu­alny leader big–bandu Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach. Obec­nie pełni funk­cję kie­row­nika Kate­dry Kom­po­zy­cji i Aran­ża­cji w Insty­tu­cie Jazzu Aka­de­mii Muzycz­nej im. K. Szy­ma­now­skiego w Katowicach.

Miej­sce: Aka­de­mia Muzyczna im. K. Szy­ma­now­skiego, ul. Zaci­sze 3, 40–025 Katowice

 

// 20:00 * //

Bar­tosz Dwo­rak Quartet

Bar­tosz Dwo­rak – skrzypce
Piotr Matu­sik – for­te­pian
Jakub Dwo­rak – kon­tra­bas
Szy­mon Madej – perkusja

BARTOSZ DWORAK QUARTET

Młody i wie­lo­krot­nie nagra­dzany zespół zało­żony w 2010 r. przez stu­den­tów Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach: braci Bar­to­sza i Jakuba Dwo­rak, Pio­tra Matu­sika i Szy­mona Madeja. Głów­nym zało­że­niem bandu jest w pełni aku­styczne brzmie­nie, oraz syn­teza tra­dy­cji z nowo­cze­sno­ścią. Reper­tuar grupy sta­no­wią głów­nie kom­po­zy­cje autor­skie, w któ­rych usły­szeć można wpływy róż­nych gatun­ków muzycz­nych. Zespół sięga także po stan­dardy jaz­zowe pre­zen­tu­jąc je we wła­snych aran­ża­cjach. Człon­ko­wie kwar­tetu mają na swoim kon­cie indy­wi­du­alne nagrody na kra­jo­wych oraz zagra­nicz­nych konkursach.

Lau­re­aci Zadymki Jaz­zo­wej 2014

Miej­sce: Por­ce­lana Ślą­ska Park, ul. Por­ce­la­nowa 23, 40–246 Katowice

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI

 

* podana godzina kon­certu ma cha­rak­ter orientacyjny