Bajka o jazzie

BAJKA O JAZZIE

26 i 27 paź­dzier­nika 2013, g. 11.30
Sala kon­cer­towa Cen­trum Kul­tury Katowic

Jazz muzyką wyłącz­nie dla kone­se­rów i znaw­ców? Kto tak twier­dzi, ten się myli! Udo­wod­ni­li­śmy to! Nawet dla dzieci jazz może być świetną roz­rywką i oka­zją do dobrej zabawy. W ramach 8. Sile­sian Jazz Festi­val, Cen­trum Kul­tury Kato­wice zapro­siło mało­la­tów i opie­ku­nów na “Bajkę o jaz­zie” – nie­zwy­kłą podróż po nie­mal wszyst­kich odmia­nach muzyki jaz­zo­wej i impro­wi­zo­wa­nej. Zapro­si­li­śmy dzie­ciaki na spo­tka­nie z jaz­z­ko­tem i pozna­nie jazzu poprzez aktywny udział w przed­sta­wie­niu. Pro­fe­sjo­nalni jazz­mani oraz tajem­ni­czy czarny kot zachę­cali do wspól­nego impro­wi­zo­wa­nia. “Bajka o jaz­zie” w atrak­cyjny spo­sób, poprzez wyśmie­nitą zabawę, uwraż­li­wia mło­dych odbior­ców na świat dźwię­ków i zna­cze­nie spon­ta­nicz­no­ści w muzyce. Dzieci naj­szyb­ciej poznają świat poprzez naukę i zabawę. Doty­czy to też muzyki. Jej słu­cha­nie pozwala roz­wi­nąć u mło­dych odbior­ców emo­cje i poczu­cie este­tyki. Poprzez jej odbiór stają się uczest­ni­kami kul­tury. Na tych wła­śnie pod­sta­wach opar­li­śmy ideę stwo­rze­nia “Bajki o jaz­zie” musi­calu jaz­zo­wego jako pro­jektu edu­ka­cyj­nego powsta­łego z myślą o dzie­ciach w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym – mówi Iza­bela Kosow­ska, dyrek­tor Cen­trum Kul­tury Kato­wice, pomy­sło­daw­czyni Bajki.

 

libretto: Paweł Zassow­ski, Iza­bela Kosowska

muzyka: Michał Jurkiewicz

pio­senki: Rafał Jędrzej­czyk, Michał Jur­kie­wicz, Iza­bela Kosowska

reży­se­ria i adap­ta­cja sce­na­riu­sza: Rafał Jędrzejczyk

kie­row­nic­two muzyczne: Jerzy Jaro­sik, Michał Jurkiewicz

Pre­miera: 26.10.2013

 

Obsada aktor­ska Bajki o Jazzie

 

Dzieci

Alek­san­dra Szy­mań­czyk – Ania

Woj­tek Bem­ben – Kornel

Wik­to­ria Szlaj­ter – pie­sek Bejzi

Nata­lia Bab­czyń­ska – cho­mik Fisis

Anita Dzie­kań­ska – papużka Uli

Ame­lia Opol­ska – papużka Dudi

Emi­lia Grzyśka – kró­lik Djuk

 

ALEKSANDRA SZYMAŃCZYK

Ola uczęsz­cza do szkoły pod­sta­wo­wej i uwiel­bia śpie­wać. Od dwóch mie­sięcy uczy się gry na for­te­pia­nie. Śpiewa od siód­mego roku życia. Śpiewa i tań­czy w „Oli­wie­rze” w Teatrze Roz­rywki w Cho­rzo­wie. Bie­rze udział w licz­nych kon­kur­sach pio­senki. Wszyst­kie nagrody moty­wują ją do dal­szej pracy.

WOJTEK BEMBEN

Jest uczniem Gim­na­zjum Spor­to­wego w Cho­rzo­wie – klasa o pro­filu pły­wac­kim. Jego hobby to żeglar­stwo i aktor­stwo. Od lat bie­rze udział w warsz­ta­tach teatral­nych i przed­sta­wie­niach oraz w fil­mach. Jest rów­nież harcerzem.

WIKTORIA SZLATER

Bar­dzo lubi tań­czyć i cho­dzić na zaję­cia teatralne. Lubi tez spę­dzać czas na base­nie oraz grać w siatkówkę.

NATALIA BABCZYŃSKA

Ma 1 psa, 2 świnki mor­skie i 3 koty… Inte­re­suje się akro­ba­tyką i jazdą konną.

ANITA DZIEKAŃSKA

Ma 12 lat, uczy się w szkole muzycz­nej w Byto­miu – gra na for­te­pia­nie. Muzyka to jej pasja.

AMELIA OPOLSKA

Cho­dzi do 4 klasy szkoły pod­sta­wo­wej. Uwiel­bia śpie­wać. Jej ulu­bione przed­mioty to histo­ria, przy­roda i WF.

EMILIA GRZYŚKA

Cho­dzi do 5 klasy Szkoły Muzycz­nej w Kato­wi­cach. Uczy się grać na fle­cie poprzecz­nym. Bar­dzo lubi śpie­wać . Zimą lubi jeź­dzić na nar­tach a latem na rowe­rze. Mieszka w Sław­ko­wie. Lubi cho­dzić po ogródku i po lesie.

 

Doro­śli

Marta Saciuk – bab­cia Kalina

Adrianna Bujak – Myszo­billa / Mama

Agnieszka Jur­kie­wicz – Aretmysza

Mag­da­lena Krzywda – Myszella Swingowianka

Artur Sędzie­larz – Tata

Miko­łaj Król – Kot

 

Akom­pa­nia­ment

Stu­denci Insty­tutu Jazzu Aka­de­mii Muzycz­nej im. K. Szy­ma­now­skiego w Katowicach:

FLETY: Beata Duda , Maciej Kwarciński;

SAKSOFONY: Jakub Choj­nacki, Michał Król – s. sopra­nowy, Kry­stian Tomalka, Jakub Łęmpa – sak­so­fon altowy, Piotr Gałuszka, Domi­nik Dudek – s. teno­rowy, Denis Ostro­vnoy – s. bary­to­nowy; TRĄBKI: Paweł Pal­cow­ski, Paweł Połu­dniak, Piotr Eliasz;

PUZONY: Łukasz Rakal­ski, Szy­mon Kle­ko­wicki, Piotr Zawada;

FORTEPIAN: Bar­tosz Kalicki / GITARA: Syl­we­ster Kor­ne­liusz / KONTRABAS: Adam Tadel, PERKUSJA: Michał Dziewiński.

oraz Michał Jur­kie­wicz – DYRYGENT, INSTRUMENTY KLAWISZOWE

 

MARTA SACIUK

Nie­kwe­stio­no­wana gwiazda i front­menka kaba­retu Kwar­tet Oka­zjo­nalny. Wykształ­cona śpie­waczka — sopran lirico-spinto. Karierę roz­po­częła na kra­kow­skiej sce­nie kaba­re­to­wej a główne suk­cesy osią­gnęła z kaba­re­tem Kwar­tet Oka­zjo­nalny. M.in.: II i III NAGRODĘ na prze­glą­dzie PaKA w Kra­ko­wie, Grand Prix, NAGRODE PUBLICZNOŚCI i DZIENNIKARZY na wał­brzy­skiej PRZEWAŁCE. Jest lau­re­atką nagród na festi­wa­lach pio­senki kaba­re­to­wej OSPA, OBORA, wystę­po­wała na FAMIE, a także na wysta­wie świa­to­wej EXPO 2000 w Hano­we­rze. Współ­pra­cuje z kra­kow­skimi teatrami Baga­tela i Gro­te­ska. Zagrała w fil­mie „Ryś” Sta­ni­sława Tyma, a także w serialu tele­wi­zyj­nym „Rodzina Trendy”. Z powo­dze­niem wystę­puje jako gospo­darz wielu imprez o cha­rak­te­rze estra­do­wym, pro­wa­dząc je z dużym dow­ci­pem i wdziękiem.

 

ADRIANNA BUJAK

Absol­wentka Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie w kla­sie śpiewu dr Kata­rzyny Oleś–Blacha. Sty­pen­dystka Mało­pol­skiej Fun­da­cji Sty­pen­dial­nej Sapere Auso. W 2010 zade­biu­to­wała na deskach Opery Kra­kow­skiej w spek­ta­klu Spoj­rze­nia pod dyr. Rubena Silvy. Jako solistka Zespołu Muzyki Daw­nej FLORIPARI z Kró­lew­skiego Zamku na Wawelu, wystę­po­wała na wielu pre­sti­żo­wych festi­wa­lach w kraju i za gra­nicą m.in. na Sło­wa­cji, w Niem­czech, Rumu­nii, Moł­da­wii, Litwie, Anglii oraz Austra­lii. Jako stały czło­nek kame­ral­nego zespołu Capella Cra­co­vien­sis (w latach 2008–2013) spe­cja­li­zu­ją­cego się w wyko­naw­stwie muzyki oratoryjno-kantatowej kon­cer­to­wała z czo­ło­wymi dyry­gen­tami euro­pej­skimi. Jest nauczy­cie­lem w Pań­stwo­wej Szkole Muzycz­nej I i II st. w Wado­wi­cach oraz w Pry­wat­nej Pro­fe­sjo­nalne Szkole Muzycz­nej im. A. Dęb­skiego w Kra­ko­wie. Zaczy­nała w kaba­re­cie Loch Came­lot, z któ­rym mię­dzy innymi doko­nała licz­nych nagrań dla radia i tele­wi­zji. Na sce­nie tego kaba­retu wystę­po­wała także z reci­ta­lem pio­se­nek fran­cu­skich oraz w autor­skim pro­gra­mie Basi Stępniak-Wilk „Wie­czory Nie­per­wer­syjne”, które w 2011 roku zare­je­stro­wała na pły­cie CD. Jest zwy­cięż­czy­nią Ogól­no­pol­skiego Festi­walu Nie­za­po­mnia­nych Arty­stów w Bydgoszczy(2008) oraz lau­re­atką Gre­chuta Festi­val (2011).

AGNIESZKA JURKIEWICZ

Absol­wentka Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie, woka­listka, fle­cistka, dyry­gentka. Od lat zwią­zana z zespo­łem „Śrubki”, któ­rego lide­rem jest jej wspa­niały mąż — Michał Jur­kie­wicz. Współ­pra­cuje z cenio­nymi muzy­kami pol­skiej sceny: Grze­go­rzem Tur­nauem, Dorotą Miś­kie­wicz, Kubą Bada­chem, Zbi­gnie­wem Wodec­kim. Jej pasją jest praca z dziećmi i dla dzieci. Brała udział w nagra­niu płyty z pio­sen­kami dla dzieci „Dzieci, Ewa Bem i Grze­gorz Tur­nau śpie­wają pio­senki Astrid Lind­gren”, „Śrubki” oraz „Gra mandolina”.

MAGDALENA KRZYWDA

Woka­listka, autorka tek­stów i muzyki, peda­gog. Absol­wentka kato­wic­kiej Aka­de­mii Muzycz­nej. Jej zain­te­re­so­wa­nia muzyczne są róż­no­rodne. Wyko­nuje zarówno poezję śpie­waną, jazz jak rów­nież pol­skie pie­śni tra­dy­cyjne i muzykę cho­ra­łową. Od 2000 roku nie­prze­rwa­nie współ­pra­cuje z gita­rzy­stą Sła­wo­mi­rem Wit­kow­skim. Muzycy nagrali wspól­nie płytę Sap­phire, a do ich naj­więk­szych osią­gnięć należą: Grand Prix na VI Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Pio­senki Poetyc­kiej o Złote koło młyń­skie w Star­gar­dzie Szcze­ciń­skim, nagroda główna im. Agnieszki Osiec­kiej na XXXIII Ogól­no­pol­skich Spo­tka­niach Zam­ko­wych Śpie­wajmy poezję w Olsz­ty­nie, I miej­sce w Finale IV Festi­walu Łagodne Spo­tka­nia Muzyczne w Gdań­sku oraz III nagroda w X edy­cji Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Pamię­tajmy o Osiec­kiej w War­sza­wie. Od 2006 pro­wa­dzi Żeń­ską Scholę Nati­vi­ta­tis, która wyko­nuje cho­rał, wcze­sną poli­fo­nię i pie­śni tra­dy­cyjne. Zespół ma na swoim kon­cie płytę “Mariam Matrem Vir­gi­nem”, nagraną wspól­nie ze Scholą Can­to­rum Mino­rum Cho­so­vien­sis. Ponadto Magda współ­pra­cuje z big ban­dami: Big Sile­sian Band oraz cho­rzow­skim “Darek Band”.

ARTUR SĘDZIELARZ

Dyry­gent, aran­żer, śpie­wak a także arty­sta kaba­re­towy. Ukoń­czył Aka­de­mię Muzyczną w Kra­ko­wie, jest rów­nież absol­wen­tem Pody­plo­mo­wych Stu­diów w zakre­sie dyry­gen­tury chó­ral­nej tejże uczelni. Fina­li­sta Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu dla dyry­gen­tów cho­ral­nych w Bolo­nii w 2005 roku. Od roku 1997 zwią­zany jako śpie­wak z Chó­rem Pol­skiego Radia w Kra­ko­wie, a w latach 2010–2011 spra­wo­wał funk­cję Dyrek­tora naczel­nego i arty­stycz­nego tego zespołu. Szef Chóru Kame­ral­nego Quat­tro Voci z któ­rym zdo­był wiele nagród i wyróż­nień. Od 2012 roku współ­pra­cuje z Teatrem Stu, gdzie spra­wuje opiekę wokalną nad akto­rami przy spek­ta­klach Wyzwo­le­nie i Wesele St. Wyspiań­skiego w reży­se­rii Krzysz­tofa Jasiń­skiego. Od roku 2013 współ­pra­cuje z teatrem Baga­tela, gdzie m. in. two­rzył muzykę do spek­ta­klu „Efekt Motyla”. Współ­za­ło­ży­ciel for­ma­cji kaba­re­to­wej Kwar­tet Oka­zjo­nalny, z którą wie­lo­krot­nie wystę­po­wał w pro­duk­cjach telewizyjnych.

MIKOŁAJ KRÓL

Pocho­dzi z Żywca. Uczył się w Samo­rzą­do­wej Szkole Muzycz­nej II stop­nia w Żywcu, obec­nie uczy się w Pań­stwo­wym Stu­dium Zawo­do­wym Wokalno-Baletowym w Gli­wi­cach – od 2012 r. Od wrze­śnia 2012 r. pra­cuje w Gli­wic­kim Teatrze Muzycz­nym, gdzie wystę­puje w pro­duk­cjach ope­ret­ko­wych jak i musi­ca­lo­wych, a także w spek­ta­klach „Mały Książę”, „Waka­cje Don Juana”, „Kwiat Hawaii”, „Księż­niczka Czar­da­sza”, „Noc w Wene­cji”. Współ­pra­cuje z Dzie­cięco Mło­dzie­żo­wym Teatrem Muzycz­nym „Pro­ta­lent – gra w”. Jest lau­re­atem wielu kon­kur­sów muzycz­nych na tere­nie Woje­wódz­twa, naj­bar­dziej zna­czące to: I miej­sce w Powia­to­wym Festi­walu Dzieci i Mło­dzieży Szkol­nej w Kate­go­rii: soli­ści i duety wokalne (Żywiec, 2012), Nagroda Grand Prix w II Festi­walu Talentu Dzieci i Mło­dzieży (Ustroń, 2012), Nagroda Grand Prix w III Festi­walu Talentu Dzieci i Mło­dzieży (Ustroń, 2013).

 

 

PIOSENKA UWERTUROWA

Sł. Rafał Jędrzejczyk

Muz. Michał Jurkiewicz

 

To jest opo­wieść o takiej fest muzyce
Co wędro­wała poprzez place i ulice
Nowy Orlean – takie mia­sto w Ame­ryce
Jaz­zem pach­nące ponad dachy i piwnice

Cho­ciaż mówili – na salony wstępu nie ma
Bo nazbyt pro­sty i nie­chlujny nie­sie temat
Że można umrzeć i zwa­rio­wać przy nim z nudów –
Teraz kró­luje na estra­dach i wśród klubów

Trąbka, puzon, klar­net – raz
Ta muzyka – to jest jazz
Ban­dżo i heli­kon – dwa
Ban­dżo i heli­kon – dwa
Ta orkie­stra pięk­nie gra

Sak­so­fony wcho­dzą trzy
Bęben regu­luje rytm
Piano – forte cztery – pięć
Śpie­waj z nami, gdy masz chęć!

Do Pol­ski dotarł w przed­wo­jen­nych cza­sach jesz­cze
A zaraz po niej zaka­za­nym był. Zło­wiesz­cze
Brzmiało hasło — Nie otwie­rać przed nim gra­nic!
A on wszyst­kie te zakazy mie­wał za nic

Teraz jest wszę­dzie, możesz spraw­dzić w inter­ne­cie
Cudow­nie brzmi na festi­wa­lach i w outle­cie
Dziś o przy­go­dzie jaką miała dziewczyneczka

Gdy daro­wano jej w pre­zen­cie cud koteczka…

 

 

 

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego