O festiwalu

Ślą­ski Festi­wal Jazzowy/Silesian Jazz Festi­val to jedno z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń na muzycz­nej mapie Pol­ski. Przez sie­dem edy­cji odby­wał się na wio­snę. Wycho­dząc od for­muły Dni Otwar­tych, w cza­sie któ­rych pre­zen­to­wano doko­na­nia stu­den­tów i absol­wen­tów Insty­tutu Jazzu Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach, stwo­rzono Festi­wal, o któ­rym z uzna­niem wypo­wia­dają się zarówno pro­fe­sjo­nalni kry­tycy, jak i publiczność.

W trak­cie ŚFJ/SJF w salach kon­cer­to­wych Cen­trum Kul­tury Kato­wice i Aka­de­mii Muzycz­nej odby­wają się kon­certy z udzia­łem naj­więk­szych gwiazd jazzu. ŚFJ/SJF zatem staje się nie­po­wta­rzalną oka­zją do spo­tka­nia z wir­tu­ozami muzyki, czer­pią­cymi inspi­ra­cje z tra­dy­cji i folk­loru Festi­wa­lowi towa­rzy­szą warsz­taty jaz­zowe dla wszyst­kich chęt­nych pro­wa­dzone w AM.

 

8. Sile­sian Jazz Festi­val odbył się w dniach 24–27 paź­dzier­nika. Wśród arty­stów, któ­rzy przy­jęli zapro­sze­nie zna­leźli się mię­dzy innymi:

Paolo Fresu „Devil Quar­tet“
Fresu to jeden z naj­bar­dziej twór­czych i wraż­li­wych trę­ba­czy. Reali­zuje się w wielu pro­jek­tach, obej­mu­ją­cych zarówno muzykę jaz­zową, jak i muzykę współ­cze­sną czy dawną. Pra­cuje nie tylko z muzy­kami, ale też tan­ce­rzami, akto­rami, arty­stami, poetami.

Bobby Wat­son & Con­rad Her­wig
Pierw­szy z nich jest sak­so­fo­ni­stą, który współ­pra­co­wał z naj­więk­szymi gigan­tami jazzu oraz dał się poznać jako twórca muzyki fil­mo­wej (m.in do filmu “Prawo Bro­nxu” z Rober­tem De Niro). Drugi nazy­wany jest “Paga­ni­nim puzonu”; jest muzy­kiem sesyj­nym, orkie­stro­wym, lide­rem, peda­go­giem i pro­du­cen­tem. Szcze­gól­nie upodo­bał sobie jazz z domieszką muzyki latynoskiej.

Yel­low­jac­kets Jazz Quar­tet
Są uzna­wani za jedną z naj­bar­dziej kre­atyw­nych grup two­rzą­cych muzykę w stylu fusion. Dwu­krotni zdo­bywcy Nagrody Grammy za albumy the Sha­des (1986) oraz Poli­tics (1998). Ich utwory poja­wiły się rów­nież na ścieżce dzwię­ko­wej do filmu “Star Trek IV: Powrót do domu”.

RGG Trio i Woj­ciech Lich­tań­ski
Trzej uta­len­to­wani instru­men­ta­li­ści, któ­rzy łączą brzmie­nie skan­dy­naw­skiego jazzu z pol­ską este­tyką. Rów­nie nie­zwy­kłe połą­cze­nia pre­zen­tuje Woj­ciech Lich­tań­ski – czer­pie on inspi­ra­cje z muzyki sło­wiań­skiej, skan­dy­naw­skiej i amerykańskiej.

Sile­sian Jazz Festi­val jest skie­ro­wany do odbior­ców w każ­dym wieku. Naj­młodsi słu­cha­cze uczest­ni­czyli w pre­mie­rze “Bajki o jaz­zie” – edu­ka­cyj­nego musi­calu jaz­zo­wego. Zapew­nił on nie tylko dobrą zabawę, ale rów­nież umoż­li­wił zapo­zna­nie się z róż­nymi rodza­jami muzyki jaz­zo­wej i jej instru­men­ta­li­styką. Jako, że tra­dy­cja edu­ka­cji jaz­zo­wej na Ślą­sku sięga już 40 lat, orga­ni­za­to­rzy Festi­walu posta­no­wili połą­czyć pro­mo­wa­nie jazzu z kształ­ce­niem odbior­ców. Dla­tego 8. SJF obej­mo­wał rów­nież roz­wi­ja­jące warsz­taty muzyczne — uczest­nicy zajęć pra­co­wali pod okiem pro­fe­sjo­nal­nych muzy­ków z AM w Kato­wi­cach oraz z Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego w Gro­nin­gen w Holandii.

Jerzy Jaro­sik

Dyrek­tor arty­styczny Festiwalu