imprezy towarzyszące

JAZZ & BLUES CLUB KATOFONIA, Kato­wice, ul. Mariacka 18 a

Magda Piskor­czyk z zespo­łem
25 kwiet­nia, godz. 20.30
Magda Piskor­czyk –wokal, gitara aku­styczna, basowa i elek­tryczna
Ola Sie­mie­niuk — gitara dobro, aku­styczna i elek­tryczna
Adam Rozen­man — instru­menty per­ku­syjne
Bar­tosz Kazek – perkusja

Magda Piskor­czyk – woka­listka, mul­tiin­stru­men­ta­listka, kom­po­zy­torka. Wyko­nuje głów­nie muzykę zako­rze­nioną w tra­dy­cji afro-amerykanskiej i afry­kań­skiej. Pię­cio­krot­nie wybie­rana Woka­listką Roku przez czy­tel­ni­ków kwar­tal­nika “Twój Blues”. Nazwana we Fran­cji “la voix noire et au costume blanc” (czarny głos w bia­łym kostiu­mie). Za płytę “Magda Live”, nomi­no­wana do nagrody Fry­de­ryka 2009. Wię­cej: www.magdapiskorczyk.com.

Lau­re­aci Sile­sia Junior Stage
15 maja, godz. 19.00. UWAGA!. KONCERT NA ULICY MARIACKIEJ

Spo­śród zgło­szo­nych zespo­łów juro­rzy, muzycy zespołu Poluzjanci,wybrali 12, która musi prze­ko­nać do sie­bie publicz­ność gro­ma­dzącą się w klu­bie Kato­fo­nia. Naj­lepsi zagrają 15 maja na Mariac­kiej jako sup­port przed kon­cer­tem zespołu Polu­zjanci. Kon­kurs orga­ni­zuje Woj­tek Mirek. Główną nagrodą jest nagra­nie płyty w pro­fe­sjo­nal­nym stu­diu muzycznym.

Polu­zjanci
15 maja, godz. 20.30. UWAGA!. KONCERT NA ULICY MARIACKIEJ

Kuba Badach – wokal, Prze­my­sław Macio­łek – gitara, Robert Luty – per­ku­sja, Grze­gorz Jabłoń­ski – for­te­pian, Mar­cin Górny – for­te­pian, Piotr Żaczek – kontrabas

Greene/Price/Wiśniewski
16 maja, godz. 21.00

Mike Gre­ene – gitara, banjo, man­do­lina, akor­deon, David Price – kon­tra­bas, Łukasz Wiśniew­ski – harmonijka

Mike Gre­ene – mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, son­gw­ri­ter. Gra na gita­rze, banjo, man­do­li­nie i akor­de­onie. Sta­wia uczu­cia ponad tech­niką, odrzuca utarte sche­maty i kon­wen­cje. Jego muzyka zawiera w sobie wszel­kie odcie­nie i obli­cza blu­esa. Pod­czas trasy, która odbę­dzie się w maju 2012r Mike’owi towa­rzy­szył będzie uty­tu­ło­wany ame­ry­kań­ski kon­tra­ba­si­sta David Price oraz jeden z naj­lep­szych pol­skich har­mo­nij­ka­rzy Łukasz Wiśniewski.

Big Band Krak
17 maja, godz. 21.00

Mag­da­lena Pilch – wokal, Roman Mar­czyń­ski – trąbka, Wła­dy­sław Cho­ro­bik – trąbka, Sta­ni­sław Kosow­ski – trąbka, Mar­cin Ślu­sar­czyk – sak­so­fon altowy, Sta­ni­sław Olko – sak­so­fon altowy, Janusz Witko – sak­so­fon teno­rowy, Robert Szczerba – puzon, Maciej Pierz­chała – for­te­pian, Jan Gon­ciar­czyk – kon­tra­bas, Bar­tło­miej Szcze­pań­ski – per­ku­sja, Tomasz Gajew­ski — puzon.

Big-Band Krak powstał w 1998 r. przy Kopalni Soli w Wie­liczce z ini­cja­tywy Wła­dy­sława Cho­ro­bika. Jego zamia­rem było stwo­rze­nie orkie­stry wyko­nu­ją­cej przy­stępny reper­tuar świa­to­wej muzyki roz­ryw­ko­wej i jazzu. Pod­sta­wową część reper­tu­aru sta­no­wią kom­po­zy­cje spo­pu­la­ry­zo­wane przez naj­lep­sze big-bandy lat 30-tych i 40-tych w opra­co­wa­niu aran­że­rów ame­ry­kań­skich, na czele z orkie­strą Glena Mil­lera (m.in. In The Mood). Zespół współ­pra­co­wał z Radiem Kra­ków i kra­kow­skim oddzia­łem TVNu.

Bar­tek Przy­tuła Quar­tet
18 maja, godz. 21.00

Bar­tek Przy­tuła – twórca nie­po­korny. O jego muzyce mówi się, że „przy­pra­wia o dresz­cze”. Grał u boku naj­wiek­szych postaci współ­cze­snego, pol­skiego blu­esa. W prze­ciągu trzech lat współ­pracy w duecie z Tom­kiem Kru­kiem, zdo­łał zdo­być dość impo­nu­jącą kolek­cje lau­rów. Zostali nagro­dzeni na: Polish Blues Chal­lenge (2010), pol­skich eli­mi­na­cjach do Inter­na­tio­nal Blues Chal­lenge (2011) , RAWA BLUES Festi­wal (2010), Gali­cja Blues Festi­wal w Kro­śnie (2009), Power Flo­wer Festi­wal w Opa­to­wie (2009) i wielu innych.