inne

Kon­kurs Histo­ria Pol­skiego Jazzu

25 kwiet­nia, godz 18.30, klub Katofonia

Kon­kurs ma cha­rak­ter otwarty. Regu­la­min i karta zgło­sze­niowa do pobra­nia na stro­nie www.ck.art.pl.

W Sta­rym Kinie
17 maja, godz. 18.00, sala gru­dniowa CKK (d. sala 211)

Śpie­wak Jazz­bandu (The Jazz Sin­ger) 1927, reż. Alan Cro­sland
Pro­wa­dze­nie: prof. Andrzej Gwóźdź
Gość: Mate­usz Pospie­szal­ski
Ame­ry­kań­ski dra­mat muzyczny opo­wia­da­jący histo­rię żydow­skiego pie­śnia­rza. Oscar za pro­duk­cję dla wytwórni War­ner Bros, w kate­go­rii: „pio­nier­ski film mówiony”.

Debata Co sły­chać w pol­skim jaz­zie? z udzia­łem Kry­stiana Bro­dac­kiego, Sta­ni­sława Danie­le­wi­cza i Anto­niego Krupy.
18 maja, godz. 18.00, Aka­de­mia Muzyczna, ul. Zaci­sze 3

Co sły­chać w pol­skim jaz­zie? O kon­dy­cji współ­cze­snego pol­skiego jazzu, o histo­rycz­nych jaz­zo­wych kamie­niach milo­wych, o dzi­siej­szej jaz­zo­wej edu­ka­cji i festi­wa­lo­wej publicz­no­ści, o swo­ich poglą­dach na histo­rię jazzu w Pol­sce, o swo­ich doświad­cze­niach i prze­my­śle­niach roz­ma­wiać będą: Antoni Krupa – redak­tor Pol­skiego Radia, Kry­stian Bro­dacki – autor „Histo­rii Jazzu w Pol­sce” i Sta­ni­sław Danie­le­wicz – autor książki „Jaz­zo­wi­sko Trójmiasta”.

Jaz­zowe Rodzinne Mati­née – Janek Paw­lak na wibra­fo­nie
Pro­wa­dze­nie: Zdzi­sław Smu­ce­ro­wicz.
19 maja, godz. 11.00, sala gru­dniowa CKK (d. sala 211).

Rodzinne Mati­née to zapro­sze­nie do spę­dze­nia przed­po­łu­dnia z muzyką kla­syczną i roz­ryw­kową, wzbo­ga­co­nego o komen­ta­rze z zakresu histo­rii muzyki i instru­men­ta­rium. Wysoki poziom arty­styczny spra­wia, że jest to inte­re­su­jące wyda­rze­nie i dla doro­słych, i dla dzieci. Muzyka jest prze­cież zbyt eks­pre­syjna aby wię­zić dzieci w fotelach.

Jan Paw­lak – Per­ku­si­sta i wibra­fo­ni­sta jaz­zowy mło­dego poko­le­nia. Absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach na kie­runku Jazz i Muzyka Estra­dowa w kla­sie wibra­fonu dr hab. Ber­narda Maseli (stu­dia licen­cjac­kie). Obec­nie kon­ty­nu­uje naukę na stu­diach magi­ster­skich tejże uczelni. Sty­pen­dy­sta Otwar­tej Fil­har­mo­nii Agrafki Muzycz­nej (2006/2007). Wyko­nuje muzykę impro­wi­zo­waną, prze­pla­ta­jąc różne gatunki. Od 2011 roku pra­cuje w Teatrze Wiel­kim w Łodzi na sta­no­wi­sku per­ku­si­sty, gra­jąc opery, balety i musi­cale w orkiestrze.

Zdzi­sław Smu­ce­ro­wicz — kom­po­zy­tor, orga­ni­sta. Ukoń­czył Aka­de­mię Muzyczną im. Karola Szy­ma­now­skiego w Kato­wi­cach. W swo­jej pracy z dziećmi wyko­rzy­stuje impro­wi­za­cję for­te­pia­nową, two­rząc do niej zabawy umu­zy­kal­nia­jące i roz­wi­ja­jące wyobraź­nię muzyczną mło­dego słu­cha­cza. Wpro­wa­dza „przy­szłych melo­ma­nów” w świat muzyki kla­sycz­nej, uka­zu­jąc im zna­nych kom­po­zy­to­rów w cie­ka­wym świe­tle, przed­sta­wia­jąc jed­no­cze­śnie utwory mistrzów, dosto­so­wane do per­cep­cji dziecka.

Krzysz­tof Sza­fra­niec: JAZZ Land­scape
wystawa: 19.05 – 31.05.2012
Gale­ria 5, CKK

30 muzycz­nych, kon­cer­to­wych por­tre­tów muzy­ków jaz­zo­wych, blu­eso­wych i roc­ko­wych. Wystawa jest nie­jako wycieczką po róż­nych obsza­rach muzycz­nych i miej­scach, do któ­rych podą­ża­jąc za muzyką tra­fił ich autor — Krzysz­tof Szafraniec.

Krzysz­tof Sza­fra­niec
Miesz­ka­niec Kato­wic, zwią­zany z kwar­tal­ni­kiem “Twój Blues” od początku jego ist­nie­nia. Od kil­ku­na­stu lat upra­wia foto­gra­fię kon­cer­tową, publi­kuje w cza­so­pi­smach “Twój Blues”, “Gita­rzy­sta”, “Jazz Forum”. Miał kil­ka­na­ście wystaw indy­wi­du­al­nych (m.in. w Cho­rzo­wie, Kato­wi­cach, Toru­nia, Ostro­wie Wlkp., Tar­no­brzegu…) oraz brał udział w kilku zbio­ro­wych (m.in. Bielsko-Biała pod­czas Biel­skiej Zadymki Jazzowej).