warsztaty

Andy Mid­dle­ton
16 maja, godz. 13.00–16.00 — warsz­taty z kom­po­zy­cji i aran­ża­cji
17 maja, godz. 14.00–16.00 — master class sak­so­fon
Aka­de­mia Muzyczna, ul Kra­siń­skiego 27, sala numer 7

Ber­nard Maseli „Elek­tro­nika w jaz­zie i muzyce roz­ryw­ko­wej” – warsz­taty dla dzieci i mło­dzieży (wibra­fon, kat, kalimba)
17 maja, godz. 17.00, Cho­rzów, Teatr Roz­rywki, mała scena

Kurt Elling
20 maja, godz. 13.00 –15.00 – master class, sala kon­cer­towa AM ul Zaci­sze 3
WSTĘP 10 zł