koncerty

Dariusz Dobrosz­czyk Trio
16 maja, godz. 21.00, Jazz Club Hipnoza

Dariusz Dobrosz­czyk – for­te­pian, Jakub Miel­ca­rek – kon­tra­bas, Grze­gorz Masłow­ski – perkusja

Stu­denci wydziału Jazzu Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach. Lau­re­aci Biel­skiej Zadymki Jaz­zo­wej 2012 oraz licz­nych nagród jako indy­wi­du­alni arty­ści. Poza grą we wła­snym Trio współ­pra­cują każdy z osobna z róż­nymi for­ma­cjami: Dariusz Dobrosz­czyk z poznań­skim zespo­łem Yaz­zbot Mazut oraz kwin­te­tem Pio­tra Dama­sie­wi­cza, Jakub Miel­ca­rek – w Kapeli Bro­dów w Niszy oraz z Ada­mem Stru­giem, Grze­gorz Masłow­ski m.in. – z Janu­szem Munia­kiem, Inner Spa­ces Quin­tet, The Trans­gress, Jan Male­cha Quartet.

Hen­ryk Miś­kie­wicz FULL DRIVE 3
Feat. Michael ‘Pat­ches’ Ste­wart
Kon­cert połą­czony z ani­ma­cją muzyczną dla dzieci i mło­dzieży oraz pla­styką dla dzieci
18 maja, godz. 16.00, ul. Mariacka

Michael „Pat­ches” Ste­wart – trąbka, Hen­ryk Miś­kie­wicz – sak­so­fony, Marek Napiór­kow­ski – gitary, Robert Kubi­szyn – gitara basowa, Michał Miś­kie­wicz – perkusja

Kolejna po zna­ko­mi­cie przy­ję­tych Full Drive i Full Drive 2 odsłona autor­skiego pro­jektu łączą­cego jazz, funky, swing i blues w wyko­na­niu czo­łówki pol­skich jazz­ma­nów z gościn­nym udzia­łem ame­ry­kań­skiego trę­ba­cza MICHAELAPATCHESSTEWARTA.
Uro­dzony w Nowym Orle­anie trę­bacz Michael Peat­ches Ste­wart zade­biu­to­wał w w wieku zale­d­wie 16 lat w zespole Patti LaBelle. Ma na swoim kon­cie współ­pracę z naj­więk­szymi posta­ciami jazzu i muzyki roz­ryw­ko­wej: Quincy Jone­sem, Davi­dem San­bor­nem, Geo­r­gem Dukiem, Whit­ney Houston czy Earth, Wind and Fire. Przez osiem lat nale­żał do zespołu Ala Jar­reau, przez pra­wie pięt­na­ście lat stał u boku Mar­cusa Mil­lera. Nagrał trzy solowe płyty („Blue Pat­ches”, „Pene­tra­tion” i „Blow”).
www.patchesstewart.com

Andy Mid­dle­ton, Big Band AM w Kato­wi­cach, Big Band AM w Kra­ko­wie oraz lau­re­aci Jazz Juniors 2011: High Defi­ni­tion i PeGa­PoFo.
18 maja, godz. 19.00, sala kon­cer­towa AM

Andy Mid­dle­ton repre­zen­tuje wszystko co naj­lep­sze w nowym poko­le­niu muzy­ków jazzu
David Lieb­man

Wir­tuoz sak­so­fonu, kom­po­zy­tor, muzyk obda­rzony nie­zwy­kłą wraż­li­wo­ścią, talen­tem i moż­li­wo­ściami. Lau­reat pierw­szej nagrody Best Solo­ist and Best Arran­ge­ment Awards w trzy­na­stej edy­cji kon­kursu Europe Jazz Con­test w 1991. Współ­pra­co­wał z takimi zna­ko­mi­to­ściami jazzu, jak Joey Cal­de­razzo, Renee Rosnes, Dave Hol­land czy Kenny Whe­eler. Jako czło­nek eklek­tycz­nego zespołu The Fen­sters, nagrał 2 cie­szące się uzna­niem albumy; Jazz Music Vol. I dla Arta Records w 1991 i Jazz Music, Vol. X dla A– Records w 1996 roku. Odbył wiele tras kon­cer­to­wych w Euro­pie, wystę­pu­jąc na głów­nych festi­wa­lach jaz­zo­wych i w klu­bach w pra­wie każ­dym euro­pej­skim kraju. Nowa książka Andy’ego, „Melo­dic Impro­vi­sing” (Advance Music, 2005) jest przewodnikiem/ nagra­niem typu play-along, które pozwala na róż­no­rodne spo­soby wypra­co­wa­nia w sobie sil­nego poczu­cia muzycz­nej inwen­cji. Jest wysoko cenio­nym na uni­wer­sy­te­tach i w szko­łach śred­nik prak­ty­kiem, pro­wa­dzi warsz­taty i wystę­puje gościn­nie jako arty­sta i dyry­gent w całej Euro­pie i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. www.andymiddleton.com

Big Band AM Kato­wice
Big-Band Insty­tutu Jazzu powstał w 1972 roku na ówcze­snym Wydziale Muzyki Roz­ryw­ko­wej i pro­wa­dzony jest do dnia dzi­siej­szego przez prof Andrzeja Zubka. W swo­jej ponad 40 let­niej dzia­łal­no­ści Big-Band uzy­skał wiele nagród i wyróż­nień na kon­kur­sach ogól­no­pol­skich i międzynarodowych,brał udział w zna­czą­cych festi­wa­lach Jaz­zo­wych w Pol­sce i Euro­pie, współ­pra­co­wał z wybit­nymi muzy­kami jaz­zo­wymi i lide­rami orkiestr jak prof Edward Anthony Par­tyka, prof. Fran­cois The­berge, Maria Schne­ider ma także w swoim dorobku liczne nagra­nia radiowe tele­wi­zyjne i płytowe.

Big Band AM Kra­ków
Zało­żony w 2004 r, Big Band AM jest głów­nym zespo­łem jaz­zo­wym nie­dawno utwo­rzo­nej Kate­dry Muzyki Współ­cze­snej i Jazzu w kra­kow­skiej uczelni. Zespół pro­wa­dzi doświad­czony ban­dle­ader, jaz­zowy pia­ni­sta, aran­żer, kom­po­zy­tor i nauczy­ciel Woj­ciech. Gro­borz. Reper­tuar Big Bandu Aka­de­mii osa­dzony jest w samej osi tra­dy­cji jazzu, bez żad­nych ukło­nów w komer­cyjną stronę, co cha­rak­te­ry­styczne jest dla tzw. szkol­nych zespo­łów estradowych.

PeGa­PoFo czyli Sła­wek Pezda– sak­so­fon, Mate­usz Gawęda– for­te­pian, Piotr Połu­dniak– kon­tra­bas, Dawid For­tuna– per­ku­sja, to zespół zało­żony w 2009 roku, przez czte­rech stu­den­tów Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie. Indy­wi­du­al­ność każ­dego z nich w ciągu wspól­nie spę­dzo­nych godzin przy two­rze­niu muzyki roz­wi­nęła się w dba­łość o kolek­tywne współ­brz­mie­nia i nowa­tor­skie pomy­sły. PeGa­PoFo to zwy­cięzcy XXXV Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Mło­dych Zespo­łów Jaz­zo­wych JAZZ JUNIORS 2011, a Sła­wek Pezda i Mate­usz Gawęda Duo to lau­re­aci 3rd Tar­nów Inter­na­tio­nal Jazz Con­test 2010.

HIGH DEFINITION czyli pia­ni­sta Piotr Orze­chow­ski, sak­so­fo­ni­sta Mate­usz Śliwa, kon­tra­ba­si­sta Alan Wykpisz i per­ku­si­sta Patryk Dobosz to kwar­tet zło­żony z mło­dych, ambit­nych muzy­ków, stu­den­tów Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie, otwar­tych zarówno na główny nurt jaz­zowy jak i korzy­sta­ją­cych z naj­now­szych zdo­by­czy muzyki kla­sycz­nej czy współ­cze­snej awan­gardy. High Defi­ni­tion wyko­nuje wła­sne, ory­gi­nalne kom­po­zy­cje z pogra­ni­cza jazzu i muzyki współ­cze­snej oraz aranże stan­dar­dów jaz­zo­wych. W 2011 r. kwar­tet zdo­był Grand Prix na dwóch zna­nych Euro­pej­skich kon­kur­sach Jazz Hoeila­art w Bel­gii i Kro­kus Jazz w Jele­niej Górze.

BORIS URBANEK plus TUTU
18 maja, godz. 22.00, Jazz Club Hip­noza
Boris Urba­nek – for­te­pian, Michal Zacek – sak­so­fon sopra­nowy, Mar­tin Gaspar – gitara basowa, kon­tra­bas, Mar­cel Bun­taj – perkusja

Boris Urba­nek – pia­ni­sta, kom­po­zy­tor, aran­żer. Poza wła­snym zespo­łem (TUTU) wystę­po­wał także z wie­loma zespo­łami, big­ban­dami i woka­li­stami, kon­cer­tu­jąc w całej Euro­pie. Nauczy­ciel w kla­sie pia­nina i impro­wi­za­cji, kom­po­zy­tor współ­pra­cu­jący także z cze­skimi teatrami i tele­wi­zją. Od 2008r. dyry­gent Ostraw­skiej Orkie­stry Radiowej.

TUTU – zespół zało­żony w 1987r., uczest­nik wielu festi­wali jaz­zo­wych, zarówno sło­wac­kich („Bratislava’s Jazz Days”), jak i euro­pej­skich (Holan­dia, Niemcy, Pol­ska, Słowacja).

Adam Mako­wicz — Grać pierw­szy for­te­pian
19 maja, godz. 18.00, sala wido­wi­skowa, Fil­har­mo­nia Ślą­ska, Katowice-Giszowiec

W pro­gra­mie kon­certu arty­sta wyko­rzy­sta mię­dzy innymi kom­po­zy­cje wiel­kich twór­ców z pogra­ni­cza jazzu i muzyki roz­ryw­ko­wej: G. Ger­sh­wina, C. Por­tera, J. Kerna, R. Rodgersa.

Adam Mako­wicz — mistrz impro­wi­za­cji, wybitny pia­ni­sta, legenda jazzu. Nagrał kil­ka­dzie­siąt płyt i wystę­po­wał w naj­waż­niej­szych salach kon­cer­to­wych na świe­cie. W 2004 wspól­nie z Lesz­kiem Moż­dże­rem wystą­pił w Car­ne­gie Hall. Nagra­nie kon­certu zostało uho­no­ro­wane „Pla­ty­nową Płytą”. Uho­no­ro­wany wie­loma odzna­cze­niami cywil­nymi, mie­dzy innymi Koman­dor­skim Krzyż­nem Zasługi. Nagrał kil­ka­dzie­siąt płyt i wystę­po­wał w naj­waż­niej­szych salach kon­cer­to­wych na świe­cie współ­pra­cu­jąc z naj­więk­szymi współ­cze­snymi muzy­kami. Autor utwo­rów na zespoły kame­ralne, ponad 100 krót­kich kom­po­zy­cji jaz­zo­wych a także muzyki do krót­kich fil­mów. Współ­twórca, wraz z Toma­szem Stańką legen­dar­nej „Jazz Darings” uwa­ża­nej za pierw­sze euro­pej­skie combo jaz­zowe. Jesz­cze przed emi­gra­cją do USA współ­pra­co­wał z Andrze­jem Kury­le­wi­czem, Zbi­gnie­wem Namy­słow­skim, Janem Pta­szy­nem Wró­blew­skim, Urszulą Dudziak, Wojt­kiem Mły­nar­skim. Wystę­pu­jąc w USA dzie­lił scenę z naj­więk­szymi, mie­dzy innymi z Benny Good­ma­nem, Her­bie Han­coc­kiem, Earl Hine­sem, Fred­die Hubbardem,Sarah Vaughan,Teddy Wil­so­nem, Geo­rge She­arin­giem, Geo­rge Mra­zem, Al Foste­rem, Jack DeJoh­nette, Char­lie Hade­nem. Wie­lo­krotny soli­sta orkiestr i zespo­łów kame­ral­nych: Natio­nal Sym­phony of Washing­ton, Lon­don Royal Phil­har­mo­nic Orche­stra, Moscow Sym­phony Orche­stra, Fil­har­mo­nii Naro­do­wej w War­sza­wie i wielu innych. Poza utwo­rami jaz­zo­wymi, ma w swoim reper­tu­arze także kla­sykę, szcze­gól­nie Cho­pina, któ­rego czuje „po jaz­zo­wemu” jak nikt inny.
www.makowiczjazz.com

Po kon­cer­cie spo­tka­nie z Ada­mem Mako­wi­czem oraz Mar­kiem Stra­szem, auto­rem książki Grać pierw­szy for­te­pian. Roz­mowy z Ada­mem Mako­wi­czem.
Kon­cert wyko­nany jest na for­te­pia­nie marki Blüth­ner dostar­czo­nym przez firmę Blu­th­ner Polska.

Leszek Kuła­kow­ski Ensem­ble Pic­colo Code Num­bers, Codarts Master Ensem­ble
19 maja, godz. 19.30, sala kon­cer­towa AM

Leszek Kuła­kow­ski Ensem­ble Pic­colo
Leszek Kuła­kow­ski – for­te­pian, Piotr Kuła­kow­ski – kon­tra­bas, Krzysz­tof Gra­dziuk – perkusja

Leszek Kuła­kow­ski –„wizjo­ner jazzu”, jeden z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich pia­ni­stów jaz­zo­wych , lau­reat pre­sti­żo­wych nagród i wyróż­nień . Jest jed­nym z nie­wielu kom­po­zy­to­rów na świe­cie łączą­cym jazz z muzyką arty­styczną tzw. „Third Stream”. W małych for­mach jaz­zo­wych eks­pe­ry­men­tuje z mate­rią dźwię­kową łącząc tre­ści jaz­zowe z ale­ato­ry­zmem, seria­li­zmem, poli­mo­da­li­zmem ‚poli­to­nal­no­ścią. Współ­pra­co­wał z wie­loma czo­ło­wymi posta­ciami pol­skiego jazzu i kon­cer­to­wał w naj­waż­niej­szych festi­wa­lach jaz­zo­wych kraju, sce­nach Europy Zachod­niej i USA. Płyta Code Num­bers — naj­now­szy pro­jekt arty­sty — w dorocz­nej ankie­cie czy­tel­ni­ków Jazz Forum w kate­go­rii Płyta Roku 2010 uzy­skała II miej­sce. To pre­mie­rowe utwory na jaz­zowe Ensem­ble pic­colo z udzia­łem gwiazd pol­skiego jazzu. Naczelną ideą tej kon­cep­cyj­nej płyty Kuła­kow­skiego są sto­sunki mię­dzy dźwię­kami. Poszcze­gólne utwory są skon­stru­owane wg. kodów cyfro­wych odwzo­ro­wu­ją­cych muzyczne zda­rze­nia w utwo­rach i takie też noszą tytuły, np.: 1212222, 44244, 66665.

Codarts Master Ensem­ble
Eef Acker – wokal, Kris Goes­sens – for­te­pian, Jose Gon­ca­lves Pere­ira – sak­so­fon, Arnau Gaf­foé Far­ràs – sak­so­fon
Fre­de­rik Möhle – kon­tra­bas, Peter Lenz – perkusja

Master Ensem­ble Codarts Rot­ter­dam
Zespół zło­żony ze stu­den­tów Aka­de­mii Muzycz­nej w Rot­ter­da­mie i ich nauczy­ciela (Kris Goes­sens). Ina­czej niż w przy­padku kla­sycz­nie rozu­mia­nego Big Bandu, nauczy­ciel nie jest tu pro­wa­dzą­cym grupy, lecz zwy­kłym jej człon­kiem. Podob­nie do pozo­sta­łych po pro­stu wyraża pomy­sły według swo­jej muzycz­nej intu­icji i doświad­cze­nia, jedy­nie spo­ra­dycz­nie napro­wa­dza, deli­kat­nie wska­zuje drogę, jaką zespół powi­nien obrać. Takie podej­ście sprzyja kre­atyw­no­ści i sta­nowi pod­stawę do wypra­co­wa­nia przez Ensem­ble wła­snego brzmienia.

Grze­gorz Nagór­ski Quar­tet
19 maja, godz. 22.00, Jazz Club Hip­noza
Grze­gorz Nagór­ski – puzon, Paweł Toma­szew­ski – for­te­pian, Andrzej Święs – kon­tra­bas, Łukasz Żyta – perkusja

Grze­gorz Nagór­ski – puzo­ni­sta, kom­po­zy­tor, lau­reat Fry­de­ryka 2009 w kate­go­rii Jaz­zowy Fono­gra­ficzny Debiut Roku. Począw­szy od 1996 r. do dnia dzi­siej­szego wybie­rany jest naj­lep­szym puzo­ni­stą jaz­zo­wym w ankie­cie czy­tel­ni­ków maga­zynu „Jazz Forum”. Dok­tor Zakładu Muzyki Jaz­zo­wej Aka­de­mii Muzycz­nej we Wro­cła­wiu. Absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach. Współ­pra­co­wał m.in. z Janem Pta­szy­nem Wró­blew­skim, Zbi­gnie­wem Namy­słow­skim, Hen­ry­kiem Miskie­wi­czem, Lesz­kiem Moż­dże­rem oraz na sce­nie ame­ry­kań­skiej z multi instru­men­ta­li­stą Ira Sul­li­va­nem, Ray Charl­sem, Tito Puente, Joe Hen­der­so­nem, Micha­elem Brec­ke­rem, Marią Schne­ider, Phil Wood­sem, Slide Hamp­to­nem, Joh­nem Fed­choc­kem, Red Rod­neyem i wie­loma innymi. W stycz­niu 2008 roku uka­zała się pierw­sza autor­ska płyta puzo­ni­sty– „DEDICATION” nagrana w kwar­te­cie wraz z Łuka­szem Żytą na per­ku­sji, Paw­łem Toma­szew­skim na for­te­pia­nie i Andrze­jem Świę­sem na kon­tra­ba­sie. W maju 2011 roku uka­zała się naj­now­sza płyta arty­sty – OVER AND OVER.

Inter­play Jazz Duo
Kon­cert w ramach Nocy Muzeów 2012
19 maja, godz. 22.15, Gale­ria Cen­trum, CKK pl. Sejmu Ślą­skiego 2

Kamil Urbań­ski – for­te­pian, Jędrzej Łaciak – kontrabas

Inter­play Jazz Duo– lau­re­aci l4. Biel­skiej Zadymki Jaz­zo­wej 2012. Duet stwo­rzony w 2010 r. przez przy­ja­ciół, któ­rzy poznali się pod­czas stu­diów w Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach. Muzyka zespołu cha­rak­te­ry­zuje się nowo­cze­sną har­mo­nią, inno­wa­cyjną formą oraz dba­ło­ścią o współ­brz­mie­nie instru­men­tów. Czę­sto nawią­zuje do doko­nań muzyki kla­sycz­nej oraz poli­fo­nii. Reper­tuar sta­no­wią kom­po­zy­cje wła­sne człon­ków, a także inter­pre­ta­cje stan­dar­dów jaz­zo­wych. Aktu­al­nie Inter­play Jazz Duo pra­cuje nad swoją debiu­tancką płytą, która ma się uka­zać w tym roku.

Kurt Elling & Quar­tet
20 maja, godz. 19.00, sala kon­cer­towa CKK, pl. Sejmu Ślą­skiego 2

Kurt Elling – wokal, Lau­rence Hob­good – for­te­pian, John McLean – gitara, Clark Som­mers – bass, Quincy Davis — perkusja

Od połowy lat 1990,żaden śpie­wak jaz­zowy nie był tak szo­ku­jący, ener­giczny i ory­gi­nalny jak Kurt Elling. Z jego oży­wia­ją­cym polo­tem wokal­nym, pro­wo­ku­ją­cymi tek­stami i poczu­ciem czy­nie­nia misji w muzyce, stał się sym­bo­lem twór­czego ducha w jaz­zie.
Washing­ton Post

Kurt Elling jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych jaz­zo­wych woka­li­stów na świe­cie. Głę­boki bary­ton Ellinga roz­ciąga się w skali do 4 oktaw i łączy w sobie zarówno zdu­mie­wa­jący kunszt tech­niczny jak i emo­cjo­nalną głę­bię. Sze­ścio­krot­nie pod­czas ostat­nich 10 lat tytu­ło­wany „Męskim Woka­li­stą Roku” przez Jazz Jour­na­li­sts Asso­cia­tion. Lau­reat i wie­lo­krotny nomi­no­wany Nagrody Grammy. Pro­wa­dzi w son­da­żach Down­Beat Cri­tics Poll.
Reper­tuar Ellinga obej­muje ory­gi­nalne kom­po­zy­cje i współ­cze­sne inter­pre­ta­cje stan­dar­dów, z któ­rych wszyst­kie są odskocz­nią do impro­wi­zo­wa­nej poezji spo­ken word czy scat. Jest arty­stą zna­nym ze stylu voca­lese – opar­tym na pisa­niu i wyśpie­wy­wa­niu słów do nagra­nych impro­wi­zo­wa­nych soló­wek jaz­zo­wych. Będąc natu­ral­nym spad­ko­biercą takich pio­nie­rów jazzu jak Eddie Jef­fer­son, King Ple­asure czy Jon Hen­dricks, Elling pod­kłada swoje tek­sty do impro­wi­zo­wa­nych soló­wek Wayna Shor­tera, Keitha Jar­retta i Pata Methe­nego. Czę­sto w swo­jej twór­czo­ści łączy obrazy i odnie­sie­nia do takich pisa­rzy jak Rilke, Rumi, Neruda i Proust.

Janek Paw­lak Squad
20 maja, godz.21.30, Jazz Club Hip­noza, pl. Sejmu Ślą­skiego 2

Janek Paw­lak – wibra­fon, Bar­tek Dwo­rak – skrzypce, Andrzej Gon­dek – gitara, Kuba Dwo­rak – kon­tra­bas, Szy­mon Madej – perkusja

Janek Paw­lak Squad – pro­jekt reali­zu­jący pro­gram, z pogra­ni­cza jazzu i róż­nych gatun­ków muzyki roz­ryw­ko­wej. Zespół czę­sto sięga po popu­larne utwory gwiazd muzyki POP, jak np. M. Jack­son, S. Won­der, Ace of Base i prze­ciw­sta­wia je ze stan­dar­dami jaz­zo­wymi i kom­po­zy­cjami wła­snymi, co sta­nowi jed­nak spójną i cie­kawą dla słu­cha­cza całość.