PROGRAM

BEFORE SILESIAN JAZZ FESTIVAL

23 X 2014 // 17:00

Aka­de­micka Orkie­stra Dęta pod dyrek­cją Andrzeja Zubka
Aka­de­mia Muzyczna im. K. Szymanowskiego

Bar­tosz Dwo­rak Quar­tet, lau­re­aci Biel­skiej Zadymki Jaz­zo­wej 2014
Por­ce­lana Ślą­ska Park

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI

 

PROGRAM GŁÓWNY

24 X 2014 // 18:00

Engstfeld/Weiss Quar­tett
Anna Gadt Quar­tet
Aka­de­mia Muzyczna im. K. Szymanowskiego


25 X 2014

1. Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs na Kom­po­zy­cję Jaz­zową
10:00 // otwarte prze­słu­cha­nia 10 fina­li­stów
17:00 // pre­zen­ta­cja zwy­cię­skich kom­po­zy­cji, wrę­cze­nie nagród
Aka­de­mia Muzyczna im. K. Szymanowskiego

// 19:00 //
The John Betsch Society invi­tes Steve Potts
Fran­ce­sco Bruno Quar­tet
Cen­trum Kul­tury Kato­wice im. K. Bochenek


26 X 2014 // 19:00

Wrę­cze­nie sta­tu­etki Amba­sa­dora Jazzu 2014
HIROMI: THE TRIO PROJECT featu­ring Anthony Jack­son (Bass) and Steve Smith (Drums)
Cen­trum Kul­tury Kato­wice im. K. Bochenek

 

WARSZTATY

24 X 2014
Warsz­taty edu­ka­cyjne z udzia­łem stu­den­tów i peda­go­gów z Hoch­schule für Musik und Tanz w Kolo­nii oraz Aka­de­mii Muzycz­nej im. K. Szy­ma­now­skiego w Kato­wi­cach.
Aka­de­mia Muzyczna im. K. Szymanowskiego

WSTĘP WOLNY