3 Silesian Jazz Festival

1 kwiet­nia (wtorek)

godz. 20.30
GCK/ Jazz Club Hipnoza

1. Kodaly Folk Pro­ject (Węgry)
Gyula Vadász — for­te­pian
Zol­tan Erdo — klarnet

2. SIM Faculty Band (USA)
Ralph Alessi — trąbka
Ravi Col­trane — sak­so­fon
Brad She­pik — gitara
Matt Mit­chell — for­te­pian
Mark Helias — kon­tra­bas
Jim Black — perkusja

godz. 22.00
Archi­bar, ul. Dyrekcyjna

Jam ses­sion

2 kwiet­nia (środa)

godz. 20.30
sala kon­cer­towa AM

1. Gabriel Nie­dziela *) z zespo­łem — stu­denci instru­men­ta­li­styki jaz­zo­wej AM

*) — lau­reat II miej­sca kon­kursu mistrzow­skiego gita­rzy­stów jaz­zo­wych Guitar City 2007, Warszawa

Gabriel Nie­dziela– gitara
Michał Wierba– for­te­pian
Andrzej Święs– kon­tra­bas
Paweł Żejmo– perkusja

2. Woj­tek Myr­czek *) — stu­dent woka­li­styki jaz­zo­wej AM
*) — lau­reat I miej­sca Mię­dzy­na­ro­do­wych Spo­tkań Woka­li­stów Jaz­zo­wych, Zamość 2007
Woj­ciech Myr­czek — wokal
Michał Wierba — for­te­pian
Andrzej Święs — kon­tra­bas
Seba­stian Kuch­czyń­ski — perkusja

3. Judy Bady Jazz Col­lec­tive
Judy Bady (USA) — wokal
Paweł Toma­szew­ski — for­te­pian
Andrzej Święs — kon­tra­bas
Mar­cin Jahr– per­ku­sja
Piotr Woj­ta­sik — trąbka
Grze­gorz Nagór­ski — puzon
Jerzy Jaro­sik– flet
+ kwin­tet smycz­kowy Aka­de­mii Muzycznej

Judy Bady

Uro­dziła się w Ben­ton Har­bor, w sta­nie Michi­gan, w USA.
Jest woka­listką, aktorką i pisarką oraz nauczy­cielką. Kil­ka­krot­nie wygry­wała w ran­kin­gach maga­zynu “Down Beat”.

Swój debiu­tancki album “Black­bird” nagrała i wydała w 2004 r. (pro­du­cen­tem jest Misha Pia­ti­gor­sky, ktory miał rów­nież istotny udział w zor­ga­ni­zo­wa­niu trasy kon­cer­to­wej Judy w Moskiwe, zimą 2003 r.). Recen­zje płyty zna­la­zły się w wielu jaz­zo­wych pismach i por­ta­lach inter­ne­to­wych (m.in. w “Down Beat” i Jazzreview.com), a dodat­kowo por­tal AllA­bo­utJazz w 2004 r. uho­no­ro­wał ją tytu­łem New York’s Best New Talent (naj­więk­szego nowego talentu Nowego Jorku). Muzka z “Black­bird” jest grana przez sta­cje radiowe na całym świecie.

Judy brała rów­nież udział w fil­mie doku­men­tal­nym (zdo­bywcy wielu nagród), “Jaz­zwo­man: The Female Side of Jazz”. Została rów­nież uwzględ­niona w książce Scotta Yanowa ‘The Jazz Sin­gers: The Top 500″ (wyd. Back­beat Books, 2007), gdzie przed­sta­wiona jest czo­łówka jaz­zo­wych woka­li­stów wszech czasów.

Kom­po­zy­cja Judy “Low Talk” (w jej wyko­na­niu) została zgło­szona przez pro­du­centa Mishę Pitagorsky’go w 2004 r. do Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Kom­po­zy­to­rów Jaz­zo­wych (Jazz Inter­na­tio­nal Com­po­sers Com­pe­ti­tion spon­so­red by BMI) i… zdo­była pierw­szą nagrodę. Pio­senka została rów­nież zapre­zen­to­wana na kon­kur­sie w Monk’s Insti­tute of Jazz w 2004 r. (Inter­na­tio­nal Jazz Vocals Com­pe­ti­tion; miej­sce: The Ken­nedy Cen­ter, Waszyngton).

godz. 22.00
Archi­bar, ul. Dyrek­cyjna
Jam ses­sion

3 kwiet­nia (czwartek)

godz.20.00
sala kon­cer­towa AM

1. Chill Out Quin­tet ! *) — stu­denci instru­men­ta­li­styki jaz­zo­wej AM
*) — lau­re­aci III nagrody Festi­walu Jazz Juniors, Kra­ków 2007
Olaf Węgier — sak­so­fon teno­rowy
Klau­diusz Kło­sek — trąbka
Michał Wierba — for­te­pian
Maciek Szczy­ciń­ski — kon­tra­bas
Michał Bryn­dal — perkusja

2. Pink Freud
Woj­ciech Mazo­lew­ski — gitara basowa
Tomasz Zię­tek — trąbka
Mar­cin Masecki — instru­menty kla­wi­szowe
Jakub Sta­rusz­kie­wicz — per­ku­sja
Tomasz Duda — sak­so­fon bary­to­nowy
gościn­nie: Ire­ne­usz Wojt­czak — sak­so­fon sopranowy

3. She­ryl Bailey Trio
She­ryl Bailey (USA) — gitara
Jan Smo­czyń­ski — organy Ham­monda
Arka­diusz Sko­lik — perkusja

godz. 22.00
GCK/jazz club Hip­noza
Jam session

4 kwiet­nia (piątek)

godz. 20.00
sala kon­cer­towa Aka­de­mii Muzycz­nej
ul. Zaci­sze 3

1. Bar­tek Pieszka Quar­tet *) — stu­denci instru­men­ta­li­styki jaz­zo­wej AM
*) lau­re­aci II nagrody Festi­walu Jazz Juniors, Kra­ków 2007 oraz nagrody spe­cjalna za kom­po­zy­cje dla Bartka Pieszki
Bar­tek Pieszka — wibra­fon
Nikola Koło­dziej­czyk — for­te­pian
Łukasz Boro­wiecki — kon­tra­bas
Seba­stian Kuch­czyń­ski — perkusja

2. Wol­fgang Reisin­ger - per­ku­sja i elektronika

3. SIM Faculty Band (USA)
Ralph Alessi — trąbka
Ravi Col­trane — sak­so­fon
Brad She­pik — gitara
Matt Mit­chell — for­te­pian
Mark Helias — kon­tra­bas
Jim Black — perkusja

godz. 22.00
GCK/jazz club Hip­noza
Jam session

5 kwiet­nia (sobota)

godz.19.00
sala kon­cer­towa A M

Kon­cert fina­łowy
1. Michał Wierba Quin­tet *) — stu­denci instru­men­ta­li­styki jaz­zo­wej AM
Michał Wierba — for­te­pian
Mar­cin Kaletka — sak­so­fon teno­rowy
Klau­diusz Kło­sek — trąbka
Andrzej Święs — kon­tra­bas
Seba­stian Kuch­czyń­ski — per­ku­sja
*) lau­re­aci nagrody głów­nej kon­kursu pod­czas Biel­skiej Zadymki Jaz­zo­wej 2008

2. Piotr Dama­sie­wicz *) Viking?s Ensem­ble Power of the Horns — stu­denci instru­men­ta­li­styki jaz­zo­wej AM
*) lau­reat II miej­sca w kate­go­rii tema­tów jaz­zo­wych V Kon­kursu Kom­po­zy­tor­skiego im. Krzysz­tofa Komedy, Słupsk 2007
Klau­diusz Kło­sek — trąbka
Piotr Dama­sie­wicz — trąbka
Sła­wo­mir Fra­na­so­wicz — sak­so­fon altowy
Mar­cin Kaletka — sak­so­fon teno­rowy
Olaf Węgier — sak­so­fon teno­rowy
Michał Tomasz­czyk — puzon
Mar­cin Muras — puzon
Rasti Uhrik — kon­tra­bas
Łukasz Boro­wiecki — kon­tra­bas
Michał Bryn­dal — per­ku­sja
Seba­stian Kuch­czyń­ski — perkusja

3. Big Band Insty­tutu Jazzu AM pod dyrek­cją Edwarda A. Par­tyki (USA)

godz. 22.00
GCK/jazz club Hip­noza
Jam ses­sion

PLAN WARSZ­TA­TóW


1 kwiet­nia 2008, godz. 10.00, sala 07

TRĄBKA
Ralph Allesi (USA)
www.ralphalessi.com
www.schoolforimprov.com
1.04, godz. 11.30–13.30
2.04, godz. 10.15–12.15
3.04, godz. 10.15 ? 12.15
4.04, godz. 9.30–12.00
sala nr 02

SAKSOFON
Ravi Col­trane (USA)
www.ravicoltrane.com
www.schoolforimprov.com
1.04, godz. 11.30–13.30
2.04, godz. 10.15–12.15
3.04, godz. 10.15 ? 12.15
4.04, godz. 9.30–12.00
sala 12

GITARA
Brad She­pik (USA)
www.bradshepik.com
www.schoolforimprov.com
1.04, godz. 11.30–13.30
2.04, godz. 10.15–12.15
3.04, godz. 10.15 ? 12.15
4.04, godz. 9.30–12.00
sala 07

KONTRABAS, GITARA BASOWA
Mark Helias (USA)
www.markhelias.com
www.schoolforimprov.com
1.04, godz. 11.30–13.30
2.04, godz. 10.15–12.15
3.04, godz. 10.15 ? 12.15
4.04, godz. 9.30–12.00
sala 06

FORTEPIAN
Matt Mit­chell (USA)
www.mattmitchell.com
www.schoolforimprov.com
1.04, godz. 11.30–13.30
2.04, godz. 10.15–12.15
3.04, godz. 10.15 ? 12.15
4.04, godz. 9.30–12.00
sala 24

PERKUSJA
Jim Black (USA)
www.jimblack.com
www.schoolforimprov.com
1.04, godz. 11.30–13.30
2.04, godz. 10.15–12.15
3.04, godz. 10.15 ? 12.15
4.04, godz. 9.30–12.00
sala 09

WOKAL
Judy Bady (USA)
www.judybady.com
3.04, godz. 12.15–13.30
4.04, godz. 9.30–12.00
sala 07

PERKUSJA I ELEKTRONIKA
Wol­fgang Reisin­ger (Austria)
www.wolfgang-resinger.com
2.04, godz. 12.15–13.30
3.04, godz. 12.15–13.30
5.04, godz. 9.30–11.00
sala 09

COMBO
1.04, godz. 15.30–18.00
2.04, godz. 14.30–16.00
3.04, godz. 14.30–16.00
sale: 06, 07, 09, 12

WYKŁAD Z ARANŻACJI I KOMPOZYCJI
Edward A. Par­tyka (USA)
www.edpartyka.com
2.04, godz. 9.00?10.00
3.04, godz. 9.00?10.00
sala 07