4 Silesian Jazz Festival

 

kon­certy

18 kwiet­nia, godz. 19.00
Insty­tut Jazzu AM
Kato­wice, ul. Kra­siń­skiego 27
kon­cert absol­wen­tów AM Kato­wice
Domi­nik Bukow­ski /Joonatan Rau­tio Quar­tet
Domi­nik Bukow­ski — wibra­fon
Joona­tan Rau­tio — sak­so­fon teno­rowy
Ville Pynssi — per­ku­sja
Piotr Lemań­czyk — kon­tra­bas

19 kwiet­nia 2009, godz. 20.00
GCK / jazz club hip­noza
Kato­wice, pl. Sejmu Ślą­skiego 2
koncert/ jam ses­sion
Hank Roberts: Green
Hank Roberts — wio­lon­czela, gitara, głos
Marc Ducret — gitary
Jim Black — per­ku­sja, elek­tro­nika

20 kwiet­nia 2009, godz. 20.30
24 kwiet­nia 2009, godz. 20.30
GCK / jazz club hip­noza
Kato­wice, pl. Sejmu Ślą­skiego 2
koncert/ jam ses­sion
SIM Faculty Band
Ralph Alessi — trąbka
Tony Malaby — sak­so­fon
Mark Helias — kon­tra­bas, gitara basowa
Brad She­pik — gitara
Nasheet Waits — per­ku­sja
Andy Milne — for­te­pian
Matt Mit­chell — elek­tro­nika
School For lmpro­vi­sa­tio­nal Music:
www. scho­ol­fo­rim­prov. org

21 kwiet­nia 2009, godz. 20.30
GCKI / jazz club hip­noza
Kato­wice, pl. Sejmu Ślą­skiego 2
koncert/ jam ses­sion
Irek Wojt­czak: Outlook
lrek Wojt­czak — sak­so­fony, flet
Piotr Mania — for­te­pian
Krzysz­tof Paean — kon­tra­bas
Kuba Sta­rusz­kie­wicz — perkusja

22 kwiet­nia 2009, godz. 19.00
Cho­rzow­skie Cen­trum Kul­tury
Cho­rzów, ul. Sien­kie­wi­cza 3
kon­cert
Marek Dykta I John Aber­crom­bie Duo
Marek Dykta — gitara
John Aber­crorn­bie — gitara

22 kwiet­nia 2009, godz. 21.00
GCK / jazz club hip­noza
kato­wice, pl. sejmu ślą­skiego 2
koncert/ jam ses­sion
Maciej Obara Trio
Maciej Obara — sak­so­fon teno­rowy
Maciej Gar­bow­ski — kon­tra­bas
Krzysz­tof Gra­dziuk — perkusja

23 kwiet­nia 2009, godz. 20.00
GCK / jazz club hip­noza
Kato­wice, pl. Sejmu Ślą­skiego 2
koncert/ jam ses­sion
Miko­laj Trza­ska Quar­tet
Miko­laj Trza­ska — sak­so­fon i kla­met basowy
Johan­nes Bauer — puzon
Peter Friis Nie­lsen — gitara basowa
Peter Ole Jor­gen­sen — perkusja

25 kwiet­nia 2009, godz. 18.00
sala kon­cer­towa AM
Kato­wice, ul. Zaci­sze 3
kon­cert
1. Big Band AM –pod dyrek­cją prof. Andrzeja Zubka
2. Krzysz­tof Popek Inter­na­tio­nal Quin­tet
Krzysz­tof Popek — fiet
Piotr Woj­ta­sik — trąbka
Kirk Light­sey — for­te­pian
Wayne Dockery — kon­tra­bas
Steve McCra­ven — perkusja

3. The Colors
Krzysz­tof Ście­rań­ski — gitara basowa
Marek Raduli — gitara
Prze­my­sław Kuczyń­ski — per­ku­sja
Ber­nard Maseli — Mal­let Kat

26 kwiet­nia 2009, godz. 18.00
sala kon­cer­towa AM
Kato­wice, ul. Zaci­sze 3
kon­cert fina­łowy

1. Nie­dziela & Nie­dziela Project

Woj­ciech Nie­dziela — for­te­pian
Jacek Nie­dziela — kon­tra­bas
Arek Sko­lik — per­ku­sja

2. Free Dancing

Hen­ryk Gem­bal­ski — skrzypce
Krzysz­tof Głuch — instru­menty kla­wi­szowe
Andrzej Rusek — gitara basowa
Adam Buczek — per­ku­sja

3. Kurt Rosen­win­kel — Group

Kurt Rosen­win­kel — gitara
Aaron Parks — for­te­pian
Ben Street - kon­tra­bas
Ted Poor — perkusja