5 Silesian Jazz Festival

Ślą­ski Festi­wal Jaz­zowy to jedno z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń na muzycz­nej mapie Pol­ski. Odbywa się na wio­snę. Wycho­dząc od for­muły Dni Otwar­tych, w cza­sie któ­rych pre­zen­to­wano doko­na­nia stu­den­tów i absol­wen­tów Insty­tutu Jazzu Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach, stwo­rzono Festi­wal, o któ­rym z uzna­niem wypo­wia­dają się zarówno pro­fe­sjo­nalni kry­tycy, jak i publiczność.

W trak­cie ŚFJ w salach kon­cer­to­wych Cen­trum Kul­tury Kato­wice i Aka­de­mii Muzycz­nej odby­wają się kon­certy z udzia­łem naj­więk­szych gwiazd jazzu. ŚFJ zatem staje się nie­po­wta­rzalną oka­zją do spo­tka­nia z wir­tu­ozami muzyki, czer­pią­cymi inspi­ra­cje z tra­dy­cji i folk­loru Festi­wa­lowi towa­rzy­szą warsz­taty jaz­zowe dla wszyst­kich chęt­nych pro­wa­dzone w AM.

kon­certy
12.04
SSPe­ne­lope i DJ Stran­ge­fruit
godzina 20.00 Jazz Club Hip­noza w Katowicach

13.04
The Wal­lace Roney Quin­tet
godzina 20.00 Teatr Roz­rywki w Chorzowie

14.04
Woj­ciech Myr­czek Quin­tet
Jaro­sław Bothur Quar­tet
Bio Inter Spa­ces
godzina 20.00 Kino Rialto w Katowicach

15.04
Festi­wa­lowe Jam ses­sion z udzia­łem zapro­szo­nych gości
godzina 20.00 Jazz Club Hip­noza w Katowicach

16.04
Pro­jekt Taran­tella W skła­dzie:
Leszek Moż­dżer, Lars Daniels­son, John Par­ri­celli, Magnus Ostrom
oraz Chór Kame­ralny Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach
godzina 20.00 Sala Kon­cer­towa Aka­de­mii Muzycz­nej w Katowicach

17.04
Cur­tis Ful­ler, Chr­nett Mof­fett, Vic­tor Lewis, Geo­rge Cables, Fran­cois The­berge, David Patrois, Marek Dykta
godzina 20.00 Sala Kon­cer­towa Aka­de­mii Muzycz­nej w Katowicach

18.04
Finał 5 Ślą­skiego Festi­walu Jaz­zo­wego:
David Linx, Die­de­rik Wis­sels oraz Big Band Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach i Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego w Grazu pod dyrek­cją Edwarda Antho­nego Par­tyki
godzina 20.00 Sala Kon­cer­towa Aka­de­mii Muzycz­nej w Katowicach

warsz­taty

12.04
18.00–19.30
warsz­taty “ELEKTROZGRZYT” — spo­tka­nie muzy­ków impro­wi­zu­ją­cych. W ramach pro­jektu “DJ SRANGEFRUIT
Kato­wice, ul. Plac Sejmu Ślą­skiego 2 1 Jazz Club Hipnoza

13.04
14.00–16.00 zaję­cia otwarte: Wal­lace Roney — trąbka /USA/
Kato­wice, ul. Kra­siń­skiego 27, Sala nr 7 DS

14.04
10.00–11.00 spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne uczest­ni­ków Warsz­ta­tów | Sala nr 7 DS
11.00–14.00 zaję­cia prak­tyczne i teo­re­tyczne W poszcze­gól­nych kla­sach instru­men­tal­nych
14.00–15.00 prze­rwa
15.30–18.30 zaję­cia prak­tyczne w kom­bach
Kato­wice, ul. Kra­siń­skiego 27

15.04
11.00–14.00 zaję­cia prak­tyczne i teo­re­tyczne w poszcze­gól­nych kla­sach instru­men­tal­nych
14.00–15.00 prze­rwa
15.00–180.00 zaję­cia prak­tyczne w kom­bach
Kato­wice, ul. Kra­siń­skiego 27, Sala nr 7 DS

16.04
11.00–14.00 zaję­cia w poszcze­gól­nych kla­sach instru­men­tal­nych
14.00–15.30 prze­rwa
15.00–18.30 zaję­cia prak­tyczne w kom­bach lub kon­cert uczest­ni­ków warsz­ta­tów godzina 18.00 | Sala Teatralna nr 7
Kato­wice, ul. Kra­siń­skiego 27 | Sala nr 7 DS

Warsz­taty reali­za­cji dźwięku
09.00–10.00 spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne
10.00–13.00 zaję­cia teo­re­tyczne “Tech­no­lo­gia Synergy Horn“
13.00–14.00 prze­rwa
15.00–17.00próba aku­styczna
20.00–21.00 reali­za­cja nagło­śnie­nia kon­certu
Kato­wice. ul. Zaci­sze 3| Sala Kon­cer­towa Aka­de­mii Muzycznej

17.04
13.00–16.00 zaję­cia teo­re­tyczne
17.00–19.00 próba aku­styczna
20.00–21.00 reali­za­cja nagło­śnie­nia koncertu

Dni Otwarte AM w Kato­wi­cach dla kan­dy­da­tów na stu­dia 2012/11
10.00–12.00 sale wykła­dowe Insty­tutu Jazzu ul. Kra­siń­skiego 27
Kon­sul­ta­cje z peda­go­gami insty­tutu Jazzu wszyst­kich spe­cjal­no­ści.

18.04
12.00–16.00 zaję­cia teo­re­tyczne
17.00–19.00 próba aku­styczna
20.00–21.00 reali­za­cja nagło­śnie­nia koncertu