7 Silesian Jazz Festival

O festi­walu

16 maja roz­po­czął się 7. Sile­sian Jazz Festi­val. Każ­dej edy­cji imprezy przy­świeca idea edu­ka­cji Jaz­zo­wej. Dla­tego tak uznani muzycy jak Kurt Elling czy Andy Mid­dle­ton nie tylko kon­cer­towali w Kato­wi­cach, ale i popro­wa­dzili warsz­taty z woka­li­styki jaz­zo­wej oraz kom­po­zy­cji i aran­ża­cji w kla­sie sak­so­fonu. Sile­sian Jazz Festi­val stara się także łączyć kon­certy uzna­nych mistrzów (w tym roku będą to mię­dzy innymi: Adam Mako­wicz, Hen­ryk Miś­kie­wicz, Grze­gorz Nagór­ski) z mło­dymi muzy­kami, lau­re­atami Biel­skiej Zadymki Jaz­zo­wej, Jazz Juniors oraz Sile­sia Juniors Stage.

25 kwiet­nia po raz pierw­szy zapro­silośmy Pań­stwa do udziału w kon­kur­sie z wie­dzy o pol­skiej muzyce jaz­zo­wej, zaś 18 maja do debaty „Co sły­chać w pol­skim jaz­zie?” pro­wa­dzo­nej przez Kry­stiana Bro­dac­kiego. Dla dzieci i mło­dzieży przy­go­to­wa­li­śmy serię ani­ma­cji muzyczno – pla­stycz­nych, wśród nich mię­dzy innymi: warsz­taty muzyczne (ul. Mariacka oraz Teatr Roz­rywki) i Rodzinne Mati­née na jazzowo.

Sile­sian Jazz Festi­val jest rów­nież rów­nież plat­formą inte­gra­cji ośrod­ków jaz­zo­wych z Pol­ski i Europy. Muzycy z kilku zna­czą­cych uczelni podzie­lili się swo­imi doświad­cze­niami, suk­ce­sami i pro­ble­mami. Do Kato­wic przy­jechali przed­sta­wi­ciele szkół z Kra­kowa, Gdań­ska , Rot­ter­damu oraz Ostrawy.

Jako, ze do tej pory Sile­sian Jazz Festi­val miał zaszczyt gościć tak wspa­nia­łych muzy­ków jak mię­dzy innymi: Wal­lace Roney, Vic­tor Men­doza, Kurt Rosen­win­kel, Ravi Col­trane, Jim Black, Matt Mit­chell, Geo­rge Cables, Lars Daniels­son, John Par­ri­celli, Piotr Woj­ta­sik, Jaro­sław Śmie­tana, Leszek Moż­dżer, Michał Urba­niak, Ber­nard Maseli, uzna­li­śmy, że naj­lep­szym zwień­cze­niem każ­dej edy­cji imprezy będzie przy­zna­nie sta­tu­etki Amba­sa­dora Jazzu w Pol­sce. W 2012 roku otrzy­mał ją Kurt Elling.

Jerzy Jaro­sik
Dyrek­tor arty­styczny Festiwalu