6 Silesian Jazz Festival

KATOWICE 2011
Julio Cor­ta­zar napi­sał: Jazz jest niby ptak, który odla­tuje i powraca, przy­la­tuje i przy­fruwa, prze­ska­kuje bariery, kpiąc z kon­troli cel­nych, coś co poza naro­do­wym oby­cza­jem, poza nie­wzru­szo­nymi  tra­dy­cjami, języ­kiem i folk­lo­rem – chmura pozba­wiona granic,szpieg powie­trza i wody, forma arche­typu, coś  co godzi Nor­we­gów, Rosjan,Polaków, Hisz­pan coś co z powro­tem włą­cza ich w ciemny, wspólny zapo­mniany ogień – mówi im że może były inne drogi, i że ta, którą poszli, nie jest ani jedną, ani naj­lep­sza, albo żę może były inne drogi, i choć ta którą poszli, jest naj­lep­sza, ist­niały łatwiej­sze, któ­rymi nie poszli, lub też poszli tylko kawa­łek. [Julio Cor­tázar, Gra w klasy, tłum. Zofia Chądzyńska]

Nawią­zu­jąc do słów Julio Cor­ta­zara  VI edy­cja ŚFJ  była  oka­zją do spo­tka­nia z praw­dzi­wymi wir­tu­ozami muzyki czer­pią­cymi inspi­ra­cje z  tra­dy­cji i folkloru.

VI edy­cja festi­walu odbie­gała sty­li­stycz­nie od poprzed­nich. Posta­no­wi­li­śmy zapro­sić muzy­ków któ­rzy czer­pią inspi­ra­cje się­ga­jąc do korzeni, tra­dy­cję prze­twa­rzają na swój język jaz­zowy. Rytm to pod­sta­wowy ele­ment w muzyce a zatem wszyst­kich miło­śni­ków muzyki laty­no­skiej i fusion zapro­si­li­śmy na spo­tka­nie z wybit­nymi wyko­naw­cami tego gatunku.

Pierw­szy ofi­cjalny dzień festi­walu to kon­cert Michała Urba­niaka. Postać, któ­rej nie trzeba przed­sta­wiać żad­nemu miło­śni­kowi muzyki  jazz–fusion. Kon­cert poprze­dził sup­port uta­len­to­wa­nej gita­rzystki Krzysi Górniak.

Dzień póź­niej Ber­nard Maseli (kat, kalimba, wibra­fon) przed­sta­wił swój pro­jekt z towa­rzy­sze­niem „egzo­tycz­nych” muzy­ków. Sir Lord Gor­don Oda­me­tey z Ghany (instru­menty per­ku­syjne) — muzyk poru­sza się w sty­li­styce reg­gae, folk, afro-beat a w jego grze na bęb­nach świeci całe słońce Afryki. Manou N’Guessan Gallo pocho­dzi z Wybrzeża Kości Sło­nio­wej. Gra na gita­rze baso­wej, kon­tra­ba­sie. per­ku­sji oraz śpiewa. Kon­cert poprze­dził sup­port Paweł Toma­szew­ski The Gen­tel­ment. W nawią­za­niu do kon­cep­cji festi­walu Toma­szew­ski zagrał z towa­rzy­sze­niem stu­den­tów Insty­tutu Jazzu; tym razem na orga­nach Ham­monda. Kolejny kon­cert to Sofia Ribe­iro Quar­tet. Muzyka tej por­tu­gal­skiej woka­listki jaz­zo­wej jest połą­cze­niem fado z jazzem.

Ostatni fina­łowy dzień festi­walu był ucztą dla miło­śni­ków muzyku laty­no­skiej. Dwaj Pano­wie (obaj pocho­dzą z Mek­syku) to jedni z naj­wy­bit­niej­szych inter­pre­ta­to­rów tego gatunku. Vic­tor Men­doza (wibra­fon) — kom­po­zy­tor, peda­gog, pro­fe­sor Ber­klee Col­lege of  Music w Bosto­nie (USA) oraz Rafael Alcala – pia­ni­sta, kom­po­zy­tor, aran­żer. Kon­cert poprze­dził sup­port który możemy śmiało nazwać laty­no­skim jaz­zem ze Ślą­ska. Z towa­rzy­sze­niem Big-Bandu Insty­tutu Jazzu wystą­pił duet miesz­ka­ją­cych na Ślą­sku dwóch laty­no­skich arty­stów: Edi San­cheza z   Kolum­bii (gitara basowa) — absol­wenta Insty­tutu Jazzu w Kato­wi­cach oraz Tho­masa San­cheza z Mek­syku (instru­menty perkusyjne).

Przez cały festi­wal odby­wały się warsz­taty, pro­wa­dzone przez wszyst­kich zapro­szo­nych gości, a także spon­ta­niczne jam session.

 

Prof. Jerzy Jarosik

Dyrek­tor Arty­styczny Ślą­skiego Festi­walu Jazzowego

————————————————————————————————————————————

 

PROGRAM 6. ŚFJ
 

ŚR 06.04, godz. 19.00, sala kon­cer­towa CKK


Kon­cert popro­wa­dził Mar­cin Kydryń­ski
MICHAŁ URBANIAK
Michał Urba­niak – skrzypce
Paweł Toma­szew­ski — key­bo­ards
Mar­cin Pospie­szal­ski – kon­tra­bas
Frank Par­ker – perkusja

 

SUPPORT: Krzy­sia Gór­niak Desire
Krzy­sia Gór­niak – gitara
Woj­ciech Gogo­lew­ski – for­te­pian
Łukasz Makow­ski – kon­tra­bas, gitara basowa
Adam Lewan­dow­ski – perkusja

————————————————————————————————————————————

CZW 07.04.2011, godz. 19.00, sala kon­cer­towa Aka­de­mii Muzycznej


MASELI ON THE ROAD

Manou N’Guessan Gallo (Wybrzeże Kości Sło­nio­wej) – kon­tra­bas,
Sir Lord Gor­don Oda­me­tey (Ghana) — instru­menty per­ku­syjne
Ber­nard Maseli (Pol­ska) – wibra­fon, kat
Daniel Dano Sol­tis (Repu­blika Cze­ska) – per­ku­sja
SUPPORT: Paweł Toma­szew­ski The Gen­tel­man
Paweł Toma­szew­ski – organy ham­monda
Olaf Węgier – sak­so­fon teno­rowy
Andrzej Gon­dek – gitara
Seba­stian Kuch­czyń­ski – perkusja

————————————————————————————————————————————

PT 08.04.2011, godz. 19.00, sala kon­cer­towa Aka­de­mii Muzycz­nej
SOFIA RIBEIRO QUARTET

Sofia Ribe­iro – wokal
Juan Andrés Ospina — for­te­pian
Marc Demuth – kon­tra­bas
Seba­stian Fran­kie­wicz — perkusja

————————————————————————————————————————————

SOB 09.04.2011, godz. 19.00, sala kon­cer­towa Aka­de­mii Muzycz­nej
MENDOZA & ALCALA
Vic­tor Men­doza (USA) – wibra­fon
Rafael Alcala (USA) – for­te­pian

Big Band AM  z towa­rzy­sze­niem
Edi San­chez (Kolum­bia) – gitara  basowa
Tho­mas San­chez (Mek­syk) – instru­menty  perkusyjne

————————————————————————————————————————————

WARSZTATY

ŚR 06.04.2011, GODZ. 10.00 — 13.00 oraz 15.00 — 17.00
pro­wa­dze­nie: Sofia Ribe­iro — wokal
miej­sce: Aka­de­mia Muzyczna w Kato­wi­cach, ul. Kra­siń­skiego 27, sala teatralna nr 7

CZW 07.04.2011, GODZ. 10.00 — 13.00 oraz 14.00 — 16.00
pro­wa­dze­nie: Sir Lord Gor­don Oda­me­tey — gitara basowa
miej­sce: Aka­de­mia Muzyczna w Kato­wi­cach, ul. Kra­siń­skiego 27, sala nr 6

CZW 07.04.2011, GODZ. 10.00 — 13.00 oraz 14.00 — 16.00

pro­wa­dze­nie: Manou N’Guessan Gallo — instru­menty per­ku­syjne
miej­sce: Aka­de­mia Muzyczna w Kato­wi­cach, ul. Kra­siń­skiego 27, sala nr 9

SOB 09.04.2011, GODZ. 10.00 — 13.00 oraz 14.00 — 16.00

pro­wa­dze­nie: Vic­tor Men­doza — wibra­fon; Rafael Alcala — for­te­pian
miej­sce: Aka­de­mia Muzyczna w Kato­wi­cach, ul. Kra­siń­skiego 27, sala teatralna nr 7