MIEJSCA KONCERTOWE

Kato­wice Mia­sto Ogro­dów — Insty­tu­cja Kul­tury im. Kry­styny Bochenek

Plac Sejmu Ślą­skiego 2
40–032 Kato­wice
tel. 32 6090300, 32 6090311
miasto-ogrodow.eu

GPS
N50° 2′ 27.78″
E21° 59′ 56.76″

Google DD
50.253
19.0234

—————–

Muzeum Ślą­skie

ul. T. Dobro­wol­skiego 1
40–205 Kato­wice
t: 32 213 08 70

muzeumslaskie.pl

GPS
N50° 2′ 27.78″
E21° 59′ 56.76″

Google DD
50.2638
19.0352

O insty­tu­cji

Zało­żone w 1929 roku Muzeum Ślą­skie w Kato­wi­cach jest naj­więk­szą insty­tu­cją muze­alną w regio­nie. Pla­cówka zamknięta z powodu wybu­chu II wojny świa­to­wej i resty­tu­owana w poło­wie lat osiem­dzie­sią­tych, w 2015 roku zyskała nową, uni­ka­tową na skalę świa­tową sie­dzibę. Zlo­ka­li­zo­wany na ter­nie byłej Kopalni Węgla Kamien­nego „Kato­wice” kom­pleks archi­tek­to­niczny łączy indu­strialną tra­dy­cję z nowo­cze­sno­ścią. Prze­strze­nie wysta­wien­ni­cze o powierzchni ponad sze­ściu tysięcy metrów kwa­dra­to­wych znaj­dują się zarówno w zre­wi­ta­li­zo­wa­nych budyn­kach poko­pal­nia­nych, jak i w pod­ziem­nych halach.  Zobo­wią­zane dzie­dzic­twem regionu, dyna­miką jego dzie­jów, wie­lo­kul­tu­ro­wo­ścią i wio­dącą rolą prze­my­słu, przy jed­no­cze­snym uzna­niu jego dorobku inte­lek­tu­al­nego i arty­stycz­nego, Muzeum Ślą­skie podej­muje się misji kre­owa­nia prze­strzeni dla dia­logu z prze­szło­ścią i doko­na­niami współ­cze­sno­ści w celu głęb­szego pozna­wa­nia Ślą­ska, Pol­ski i Europy. Na wysta­wach sta­łych oglą­dać możemy m.in. sztukę pol­ską z XIX i XX wieku, pla­stykę nie­pro­fe­sjo­nalną czy sztukę sakralną. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje nar­ra­cyjna wystawa „Świa­tło histo­rii” poświę­cona histo­rii Gór­nego Ślą­ska. Muzeum Ślą­skie to jed­nak nie tylko prze­szłość, ale też teraź­niej­szość: pre­zen­ta­cje sztuki współ­cze­snej, insta­la­cje, akcje arty­styczne, per­for­manse, warsz­taty i bli­ska współ­praca z lokalną społecznością.

————

Absur­dalna

Pro­bier­nia Sztuki i Piwa

Restau­ra­cja / pub

Dwor­cowa 3

40–012 Kato­wice
537 670 270

GPS
N50° 2′ 27.78″
E21° 59′ 56.76″

Google DD
50.2577
19.0235