BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU

Dyrek­tor arty­styczny: prof. Jerzy Jaro­sik – Aka­de­mia Muzyczna w Katowicach

Dyrek­tor orga­ni­za­cyjny: Piotr Zaczkow­ski — Kato­wice Mia­sto Ogro­dów — Insty­tu­cja Kul­tury im. Kry­styny Bochenek

 

Orga­ni­za­cja:

Iza­bela Olszowska

32 609 03 36, izabela.olszowska@miasto-ogrodow.eu

 

 

KATOWICE MIASTO OGRODÓWINSTYTUCJA KULTURY im. KRYSTYNY BOCHENEK

pl. Sejmu Ślą­skiego 2, 40–032 Katowice

32 609 03 00, fax. 32 609 03 15, sekretariat@miasto-ogrodow.eu

www.sfj.ck.art.pl

www.mkkj.ck.art.pl

Facebook