PROGRAM //

13. Sile­sian Jazz Festi­val 201

 

30 listo­pada, godz. 18

Sala kon­cer­towa Mia­sta Ogrodów

Bilety na cały wie­czór: 15 (Karta Aktywny Senior 60+, legi­ty­ma­cja stu­dencka i szkolna), 30 zł do naby­cia na ticketportal.pl

 

THE OPTIMIST

Grze­gorz Nagór­ski Eupho­nium Elec­tric Quartet

Gość spe­cjalny: Ber­nard Maseli

Eup­fo­nium, czyli tuba teno­rowa, pięk­nie się nazywa i brzmi, ale czy spraw­dza się w jaz­zie, jesz­cze jako wio­dący głos kwar­tetu? Grze­gorz Nagór­ski i jego zespół dowo­dzą, że tak. „The Opti­mist”, album z 2017 roku, podob­nie jak jego dwie poprzed­nie, otrzy­mał nomi­na­cje do Fry­de­ryka w kate­go­rii Jaz­zowy Album Roku. To sześć wyjąt­ko­wych kom­po­zy­cji Nagór­skiego (grał m.in. z Chic­kiem Coreą, Rayem Char­le­sem, Joe Lovano), połą­cze­nie ciem­nej i mato­wej odmiany tuby z elek­tryczną sek­cją ryt­miczną przy­wo­łu­jące na myśl utwory Duke’a Elling­tona czy Her­biego Han­cocka. Jazz-funk, soul i fusion w jed­nym. Uni­ka­towa pro­po­zy­cja na rynku muzyki improwizowanej.

W Kato­wi­cach Eupho­nium Elec­tric Quar­tet towa­rzy­szyć będzie Ber­nard Maseli.

 

Jazz Band Mły­nar­ski — Masecki

Noc w wiel­kim mieście

Nowo­cze­sne aran­ża­cje, ale duch przed­wo­jen­nej pol­skiej rewii i jazzu. „Noc w wiel­kim mie­ście” to świetne aran­ża­cje Mar­cina Masec­kiego, kli­ma­tyczny głos Jana Mły­nar­skiego i swin­gu­jący w tam­tym stylu i brzmie­niu jazz band. Eks­pe­ry­ment, który stał się arcy­dzie­łem. To nie tylko zasługa muzy­ków, ale i wytwórni LADO ABC i jej łódz­kiego stu­dia. Aksa­mitne sak­so­fony brzmią jak milion dola­rów. Tuba i ciemny wokal sma­kują jak dobry bour­bon. Dosko­nałe pro­por­cje mię­dzy woka­lem a for­te­pia­nem. Mły­nar­ski i Masecki „to naj­lepsi prze­wod­nicy po przed­wo­jen­nych loka­lach War­szawy, Kra­kowa, Wilna i Lwowa”.

 

1 grud­nia, godz. 18

Scena Kino­te­atru Rialto

Bilety na cały wie­czór: 10 (Karta Aktywny Senior 60+, legi­ty­ma­cja stu­dencka i szkolna), 20 zł do naby­cia na ticketportal.pl oraz w kasie Kino­te­atru Rialto

 

Lucia Cadotsch + Tricko

O gło­sie Luci Cadotsch kry­tycy piszą, że jest wyra­fi­no­wany i sub­telny. Kla­sycz­nie pre­cy­zyjny, a jed­no­cze­śnie „wolny”. Roman­tycz­nie melan­cho­lijny. Jej debiu­tancki album „Speak Low”, w któ­rym na nowo zaaran­żo­wała jaz­zowe stan­dardy (m.in. Bil­lie Hol­li­day czy Niny Simone), zasłu­żył na pięć gwiaz­dek Guar­diana, uzna­nie Down­beat Maga­zine i sta­rych wyja­da­czy typu John For­dham czy Die­trich Schle­gel. Do starego/nowego pro­jektu Cadotsch zapro­siła dwóch wybit­nych muzy­ków. Trzeba po pro­stu usły­szeć, co się sta­nie z jaz­zem po doda­niu do niego orga­nów Ham­monda Kita Don­wesa, sub­tel­nej elek­tro­niki i wio­lon­czeli Lucy Rail­ton i impo­nu­ją­cego wokalu Luci Cadotsch.

 

Jun Xiao Quintet

Jun Xiao zaczął grać na gita­rze, gdy miał 9 lat. Dekadę póź­niej współ­pra­co­wał już z Shan­ghai Phil­har­mo­nic Orche­stra i Shan­ghai The­atre Aka­de­mia. W 2013 roku został rzecz­ni­kiem ame­ry­kań­skiej marki gita­ro­wej „Cor­bin”. Jego płyta „Trian­gu­lar Prism” z 2017 roku otrzy­mała nomi­na­cję do Gol­den Melody Award i główną nagrodę CMA w 2018. Kwin­tet Jun Xiao to mię­dzy­na­ro­dowy skład (Richard Bom­zer, Silvain Castel­lano, Marco Gar­cia i Juan-Camilo San­chez), przej­rzy­ste i nowo­cze­sne kom­po­zy­cje, nie­zwy­kła impro­wi­za­cyjna pasja. I ści­sły finał Next Gene­ra­tion Jazz Festival.

 

2 grud­nia, godz. 18

Sala kon­cer­towa Aka­de­mii Muzycz­nej w Katowicach

FINAŁ 5. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA KOMPOZYCJĘ JAZZOWĄ

Kon­certy jurorów:

Bilety na cały wie­czór: 10 (Karta Aktywny Senior 60+, legi­ty­ma­cja stu­dencka i szkolna), 20 zł do naby­cia na ticketportal.pl

 

TO WHOM IT MAY CONCERN Piotr Woj­ta­sik Quintet

ETNO FEELING Jerzy Jaro­sik Quartet

 

 

8