12 Silesian Jazz Festival

12. Sile­sian Jazz Festival

8 ⸺ 10.12.2017

KATOWICE

Trzy jaz­zowe wie­czory, każdy z aż dwoma kon­cer­tami w pro­gra­mie. Zróż­ni­co­wany sty­li­stycz­nie i ukie­run­ko­wany na współ­cze­sną, pol­ską i euro­pej­ską muzykę jaz­zową. Taki będzie wła­śnie 12. Sile­sian Jazz Festival!

Nie­zmien­nie czę­ścią festi­walu będzie roz­strzy­gnie­cie Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu na Kom­po­zy­cję Jaz­zową oraz kon­cert, pod­czas któ­rego po raz pierw­szy wyko­nane zostaną nagro­dzone utwory. 4. edy­cja kon­kursu przy­nosi zmiany. Kom­po­zy­to­rzy mają do dys­po­zy­cji formy muzyczne od sola do sek­stetu na okre­ślony skład instru­men­talny. Jak co roku wrę­czona zosta­nie sta­tu­etka Amba­sa­dora Jazzu.

Pierw­szego wie­czoru domi­no­wać będą tria. Naj­pierw kato­wic­kie RGG, wzmoc­nione przez dwóch gości z zagra­nicy – Ver­neri Pohjola, okrzyk­nię­tego „naj­lep­szym fiń­skim trę­ba­czem jaz­zo­wym mło­dego poko­le­nia” oraz Samu­ela Bla­sera, szwaj­car­skiego puzo­ni­stę porów­ny­wa­nego do legen­dar­nego Alberta Man­gels­dorffa. Dru­gim triem będzie zespół Marka Napiór­kow­skiego, znany też jako Kon­Ku­bi­Nap od nazwisk trójki muzyków.

Naj­więk­szy skład tego­rocz­nego Sile­sian Jazz Festi­valu pojawi się na sce­nie Mia­sta Ogro­dów 9 grud­nia na kon­cer­cie „Tri­bute to Akwa­rium” Pio­tra Woj­ta­sika. To współ­cze­sny elektro-akustyczny jazz repre­zen­tu­jący nurt modalny z ele­men­tami muzyki etnicz­nej. Wcze­śniej poznamy lau­re­atów Kon­kursu na Kom­po­zy­cję Jazzową.

Komu będzie mało wra­żeń, jaz­zowe after party w klu­bie Absur­dalna zapewni Kuba Wię­cek Trio.

Finał 10 grud­nia zapo­wiada się naj­bar­dziej mię­dzy­na­ro­dowo. Przed solo­wym reci­ta­lem Mar­cina Masec­kiego w Muzeum Ślą­skim spo­tka­nie z pro­jek­tem Hearth: Rasmussen/ Rave/ San­tos Silva/ Drak­sler. To jedyne w swoim rodzaju spo­tka­nie muzy­ków z Nor­we­gii, Holan­dii, Por­tu­ga­lii i Słowenii.

Kar­nety: 60 zł, bilety: 10 – 30 zł

sjf.ck.art.pl / miasto-ogrodow.eu

 

PROGRAM 12. SJF

BILETY 12. SJF

MULTIMEDIA 12. SJF

DO POBRANIA 12. SJF

O FESTIWALU 12. SJF