AKTUALNOŚCI 11. SJF

Tym razem nieco póź­niej, bo 9 grud­nia, roz­pocz­nie się XI edy­cja Sile­sian Jazz Festi­valu, który na prze­strzeni 11 lat zgro­ma­dził zróż­ni­co­waną wie­kowo publicz­ność i zdo­był jej uzna­nie. Można powie­dzieć, że „jazz to jak miłość życia, którą się dzie­limy i zara­żamy innych”. W ostat­nich latach zanika ste­reo­typ, że kon­cert jest inte­re­su­jący wtedy, gdy grają tylko zagra­niczni wyko­nawcy. Dziś obser­wu­jemy bar­dzo dyna­miczny roz­wój pol­skiego jazzu, mamy coraz wię­cej mło­dych muzy­ków, któ­rzy mogą kon­ku­ro­wać na euro­pej­skich i świa­to­wych scenach.

Na SJF zawsze jest miej­sce dla mło­dej sceny jaz­zo­wej. Tak jak w ubie­głych latach, tak i w tym roku zagrają lau­re­aci mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów jaz­zo­wych: Aga Der­lak Trio, Maciej Woj­cie­szuk Quin­tet, a także repre­zen­tanci nurtu eks­pe­ry­men­tal­nego jazzu łączą­cego elek­tro­nikę z hip-hopem: Schmidt Elec­tric, Miu­osh, Ten Typ Mes.

III edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu na Kom­po­zy­cję jest war­to­ścią łączącą różne doświad­cze­nia muzyczne, a kon­cert lau­re­atów może dostar­czyć wielu wra­żeń. Mię­dzy­na­ro­dowe jury wyło­niło 10 fina­ło­wych kom­po­zy­cji, wśród któ­rych znaj­dują się przed­sta­wi­ciele takich kra­jów, jak Mace­do­nia, USA, Austria i Pol­ska. Festi­wal zakoń­czy się kon­cer­tem Urszula Dudziak & Walk Away, a towa­rzy­szyć mu będzie także wystawa foto­gra­fii Alek­san­dry Kasz­tal­skiej „Metro Sztuki”.

Ory­gi­nalny, zróż­ni­co­wany sty­li­stycz­nie pro­gram, mię­dzy­na­ro­dowa obsada, edu­ka­cja, pre­miery i jaz­zowe odkry­cia oraz Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs na Kom­po­zy­cję Jaz­zową to od kilku lat znak roz­po­znaw­czy festi­walu. Ten coraz bar­dziej ceniony pro­jekt z zakresu muzyki impro­wi­zo­wa­nej orga­ni­zo­wany jest przez Kato­wice Mia­sto Ogro­dów — Insty­tu­cję Kul­tury im. Kry­styny Boche­nek przy współ­pracy Insty­tutu Jazzu AM Kato­wice, a także wpi­suje się w pro­gram Kato­wic –Mia­sta Muzyki UNESCO. To wła­śnie z tej oka­zji zapro­si­li­śmy w tym roku muzy­ków repre­zen­tu­ją­cych inne mia­sta nale­żące do Sieci Miast Muzyki z Hisz­pa­nii, Włoch, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Por­tu­ga­lii i Niemiec.

Prof. Jerzy Jarosik

Dyrek­tor Arty­styczny Sile­sian Jazz Festivalu