PROGRAM

12. SILESIAN JAZZ FESTIVAL

LINE-UP

 

 

8 grud­nia (pią­tek), sala kon­cer­towa Mia­sta Ogro­dów, od godz. 18

 

RGG „Con­tem­po­rary Sonus”

feat. Ver­neri Pohjola & Samuel Blaser

/Łukasz Ojdana, Maciej Gar­bow­ski, Krzysz­tof Gradziuk/

 

Marek Napiór­kow­ski Trio „KonKubiNap”

/Marek Napiór­kow­ski, Robert Kubi­szyn, Cezary Konrad/

 

 

9 grud­nia (sobota), sala kon­cer­towa Mia­sta Ogro­dów, od godz. 18

4. Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs na Kom­po­zy­cję Jazzową

ogło­sze­nie wyni­ków, wrę­cze­nie nagród, kon­cert zwy­cię­skich kompozycji

 

„Tri­bute to Akwarium”

/Eric Allen, Marek Kądziela, Joris Teepe, Piotr Woj­ta­sik, Kuba Mar­ci­niak, Mar­cin Kaletka, Seba­stian Soł­drzyń­ski, Domi­nik Wania, Paweł Toma­szew­ski, Jakub Miar­czyń­ski, Igor Pie­tra­szew­ski, Mag­da­lena Zawartko, Anna Maria Mbayo/

 

 

Absur­dalna (ul. Dwor­cowa 3), od godz. 21

Kuba Wię­cek Trio

/Jakub Wię­cek, Michał Barań­ski, Łukasz Żyta/

 

 

10 grud­nia (nie­dziela), Muzeum Ślą­skie (Strefa Kul­tury), od godz. 17

 

Hearth: Rasmus­sen / Rave / San­tos Silva / Draksler

/Mette Rasmus­sen, Ada Rave, Susana San­tos Silva, Kaja Draksler/

 

 

 

Mar­cin Masecki – „Cho­pin Nokturny”

 

 

12. SILESIAN JAZZ FESTIVAL / DZIEŃ 1

8.12 (pią­tek), od godz. 18

Sala kon­cer­towa Mia­sta Ogro­dów (pl. Sejmu Ślą­skiego 2)

 

RGG „Con­tem­po­rary Sonus” feat. Ver­neri Pohjola & Samuel Blaser

RGG: Łukasz Ojdana, Maciej Gar­bow­ski, Krzysz­tof Gradziuk

Ver­neri Pohjola „naj­lep­szy fiń­ski trę­bacz jaz­zowy mło­dego poko­le­nia ma wszystko to, czego potrzeba, aby stać się mię­dzy­na­ro­dową gwiazdą jazzu”. Samuel Bla­ser – szwaj­car­ski puzo­ni­sta – porów­ny­wany jest do legen­dar­nego mistrza Alberta Man­gels­dorffa. Tech­nika jego gry i doj­rza­łość muzyczna budzą podziw i uzna­nie. Zali­czany do gatunku free-jazz, wzbo­ga­co­nego ele­men­tami roman­ty­zmu i indy­wi­du­al­nym podej­ściem do har­mo­nii jaz­zo­wej. Z kolei muzyka RGG, prze­zna­czona dla odbior­ców „aktyw­nych”, ma wła­sny, nie­po­wta­rzalny styl.

 

Marek Napiór­kow­ski Trio „KonKubiNap”

Marek Napiór­kow­ski Trio: Marek Napiór­kow­ski, Robert Kubi­szyn, Cezary Konrad

Marek Napiór­kow­ski Trio to for­ma­cja, w któ­rej skład wcho­dzi trzech nie­zwy­kłych muzy­ków: gita­rzy­sta Marek Napiór­kow­ski, basi­sta Robert Kubi­szyn i per­ku­si­sta Cezary Kon­rad. Kon­certy zespołu to mie­szanka żywio­ło­wej, peł­nej ener­gii impro­wi­zo­wa­nej muzyki, eks­pre­syj­nych par­tii solo­wych, ale także sto­no­wa­nych, lirycz­nych bal­lad. Jak mówi sam lider: gdy gram w trio uwiel­biam posi­nieć i pod­ska­ki­wać pod­czas sola, co robię bez­wied­nie, czuję, że cią­gle się roz­wi­jam, krzepnę, nabie­ram dojrzałości.

Bilety: 30 zł, kar­nety: 60 zł

sjf.ck.art.pl / miasto-ogrodow.eu

 

 

12. SILESIAN JAZZ FESTIVAL / DZIEŃ 2

 

9.12 (sobota), od godz. 18

Sala kon­cer­towa Mia­sta Ogro­dów (pl. Sejmu Ślą­skiego 2)

 

Finał 4. Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu na Kom­po­zy­cję Jazzową

W pro­gra­mie: ogło­sze­nie wyni­ków, wrę­cze­nie nagród, kon­cert zwy­cię­skich kompozycji

Wstęp wolny

 

Piotr Woj­ta­sik „Tri­bute to Akwarium”

Tri­bute to Akwa­rium: Eric Allen, Marek Kądziela, Joris Teepe, Piotr Woj­ta­sik, Kuba Mar­ci­niak, Mar­cin Kaletka, Seba­stian Soł­drzyń­ski, Domi­nik Wania, Paweł Toma­szew­ski, Jakub Miar­czyń­ski, Igor Pie­tra­szew­ski, Mag­da­lena Zawartko, Anna Maria Mbayo

 

„Tri­bute to Akwa­rium” to suita jaz­zowa skom­po­no­wana w 2016 roku przez jed­nego z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich jazz­ma­nów – Pio­tra Woj­ta­sika. To muzyczny hołd dla pierw­szego klubu jaz­zo­wego w War­sza­wie, klubu Akwa­rium roz­po­zna­wal­nego w Euro­pie i na świe­cie, funk­cjo­nu­ją­cego od lat 70. XX wieku do 2000 roku. Klub Akwa­rium na stałe wpi­sał się w jaz­zową mapę świata. Na jego sce­nie pre­zen­to­wano muzykę naj­wyż­szej próby. Akwa­rium jest sym­bo­lem pol­skiej sceny jaz­zo­wej i obec­nych na niej mistrzów.

Piotr Woj­ta­sik zapro­sił do pro­jektu wybit­nych muzy­ków z Pol­ski i z za gra­nicy, a także uta­len­to­wa­nych przed­sta­wi­cieli mło­dego pokolenia.

Bilety: 20 zł, kar­nety: 60 zł

sjf.ck.art.pl / miasto-ogrodow.eu

 

 

 

12. SILESIAN JAZZ FESTIVAL / DZIEŃ 2

9.12 (sobota), od godz. 21

Absur­dalna, ul. Dwor­cowa 3

Kuba Wię­cek Trio

Kuba Wię­cek Trio: Jakub Wię­cek, Michał Barań­ski, Łukasz Żyta

Kuba Wię­cek ma dopiero 22 lata, a kon­cer­to­wał już w wielu kra­jach Europy, Ame­ryki Pół­noc­nej i Azji. Stu­diuje w Kopen­ha­dze, ale nie­za­leż­nie od tej edu­ka­cji, pobie­rał lek­cje u takich mistrzów sak­so­fonu, jak Lee Konitz czy Steve Leh­man. Nie­dawno nagrał swoją pierw­szą płytę, na któ­rej nie tylko gra na sak­so­fo­nie alto­wym, ale jest także auto­rem nie­mal wszyst­kich zamiesz­czo­nych na niej utwo­rów. Swoje inspi­ra­cje czer­pie z wielu gatun­ków muzyki, poczy­na­jąc od kla­syki, przez folk­lor euro­pej­ski czy jazz, a koń­cząc na muzyce elek­tro­nicz­nej, alter­na­tyw­nej czy hip-hopie.

Bilety: 10 zł, kar­nety: 60 zł

sjf.ck.art.pl / miasto-ogrodow.eu

 

 

 

 

12. SILESIAN JAZZ FESTIVAL / DZIEŃ 3

 

10.12 (nie­dziela), od godz. 17

Muzeum Ślą­skie w Kato­wi­cach (stolarnia)

Strefa Kul­tury, ul. T. Dobro­wol­skiego 1

 

Hearth: Rasmus­sen / Rave / San­tos Silva / Draksler

Hearth: Mette Rasmus­sen, Ada Rave, Susana San­tos Silva, Kaja Draksler

Mię­dzy­na­ro­dowy pro­jekt, który naro­dził się zale­d­wie w 2016 roku w amster­dam­skim cen­trum muzycz­nym Bim­huis, gdzie arty­ści z Nor­we­gii, Holan­dii, Por­tu­ga­lii i Sło­we­nii zagrali razem po raz pierw­szy w ramach pro­jektu Octo­ber Meeting 2016. Ton nadają mu instru­menty dęte: sak­so­fony Mette Rasmus­sen (zna­nej ze współ­pracy z Fire! Orche­stra Matsa Gusta­fs­sona) i bra­zy­lijki Ady Rave, trąbka Susany San­tos Silvy oraz fort­pian sło­weń­skiej artystki Kaji Draksler.

 

Mar­cin Masecki „Cho­pin Nokturny”

Solowy reci­tal jed­nego z naj­zdol­niej­szych pia­ni­stów mło­dego poko­le­nia. Mar­cin Masecki licz­nymi pro­jek­tami udo­wod­nił, że dosko­nale czuje się zarówno w muzyce kla­sycz­nej, jak i jaz­zie. Nie­rzadko łączy też oba te światy. Zna­ko­mity pia­ni­sta, kom­po­zy­tor aran­żer, który krąży mię­dzy muzycz­nymi sce­nami i tra­dy­cjami, a jego wyobraź­nia ma skłon­ność do wyry­wa­nia się na wol­ność, two­rze­nia nowych porząd­ków i spo­rów z tradycją.

Bilety: 30 zł, kar­nety: 60 zł

sjf.ck.art.pl / miasto-ogrodow.eu