MULTIMEDIA

PAWEŁ TOMASZEWSKI  -  JAZZ SYMPHONY

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w ramach programu

„Kolek­cje” – prio­ry­tet „Zamó­wie­nia kom­po­zy­tor­skie” reali­zo­wa­nego przez Insty­tut Muzyki i Tańca.

Jazz Sym­phony część 1

Jazz Sym­phony część 2

Jazz Sym­phony część 3

tomaszewski-polish jazz symphony-partytura