PROGRAM

10. Sile­sian Jazz Festi­val 2015

22.10.2015

finał 2. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU

NA KOMPOZYCJĘ JAZZOWĄ /Akademia Muzyczna/

MYRCZEK & TOMASZEWSKI /Akademia Muzyczna/ 19.00

PIOTR WOJTASIK Quin­tet /Jazz Club Hipnoza/ 21.00

 

23.10.2015  “Jazz World Fusion”:

COMMON BOND /CKK/ 18.00

Orkie­stra NAXOS /CKK/

BARTŁOMIEJ WITEK Quar­tet /Klub Synergia/ 21.00

 

24.10.2015  “Nowe Odkrycia”:

VEHEMENCE Quar­tet /CKK/ 18.00

MATEUSZ PAŁKA/SZYMON MIKA Quar­tet /CKK/

TRJAN /CKK/

 

25.10.2015 „Jazz Clas­si­cal Fusion”:

JAZZ SYMPHONY Paweł Toma­szew­ski /CKK/ 18.00
Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w ramach pro­gramu „Kolek­cje” – prio­ry­tet  „Zamó­wie­nia kom­po­zy­tor­skie” reali­zo­wa­nego przez  Insty­tut  Muzyki i Tańca. 

ZBIGNIEW NAMYSŁOWSKI Quin­tet /CKK/