12 Sile­sian Jazz Festival

Tego­roczna edy­cja odbę­dzie się w dniach 8–10.12.2017 r.

Ory­gi­nalny pro­gram – zróż­ni­co­wany sty­li­stycz­nie, ukie­run­ko­wany na młodą, współ­cze­sną, pol­ską i euro­pej­ską muzykę jaz­zową, wyma­ga­jącą nieco więk­szego „sku­pie­nia” w odbio­rze, aby  w pełni chło­nąć świat kre­owany dźwiękami.

W pro­gra­mie:

Marek Napiór­kow­ski Trio — jak sam mówi „gdy gram w trio uwiel­biam posi­nieć i pod­ska­ki­wać pod­czas sola, co robię bez­wied­nie, czuję, że cią­gle się roz­wi­jam, krzepnę, nabie­ram dojrzałości”.

Ver­neri Pohjola, Samuel Bla­ser & RGG — Ver­neri Pohjola „naj­lep­szy fiń­ski trę­bacz jaz­zowy mło­dego poko­le­nia ma wszystko to, czego potrzeba, aby stać się mię­dzy­na­ro­dową gwiazdą jazzu”, Samuel Bla­ser — szwaj­car­ski puzo­ni­sta, porów­ny­wany do legen­dar­nego mistrza puzonu Alberta Man­gels­dorffa. Tech­nika jego gry i doj­rza­łość muzyczna budzą podziw i uzna­nie. Zali­czany do gatunku free-jazz, wzbo­ga­co­nego ele­men­tami roman­ty­zmu i idy­wi­du­al­nym  podej­ściem do har­mo­nii jaz­zo­wej. Muzyka RGG prze­zna­czona dla odbior­ców ”aktyw­nych” ma wła­sny nie­po­wta­rzalny styl.

Tri­bute to Akwa­rium” Pio­tra Woj­ta­sika to współ­cze­sny jazz elektro-akustyczny repre­zen­tu­jący nurt modalny z ele­men­tami muzyki etnicz­nej. Po 20 latach kariery Piotr Woj­ta­sik stał się jed­nym z naj­bar­dziej cenio­nych trę­ba­czy i lide­rów śred­niego pokolenia.

Kuba Wię­cek Trio” — Kuba Wię­cek sak­so­fo­ni­sta altowy i sopra­nowy wnosi ze sobą zupeł­nie nową kon­cep­cję gry na instru­men­cie i wyjąt­kowe indy­wi­du­alne podej­ście do kom­po­zy­cji. Czer­pie doświad­cze­nia z wielu gatun­ków muzyki, poczy­na­jąc od kla­syki przez euro­pej­ski folk­lor euro­pej­ski i jazz, a koń­cząc na muzyce elek­tro­nicz­nej, alter­na­tyw­nej czy hip-hopie.

Kaja Drak­sler — pia­nistka ze Sło­we­nii i por­tu­gal­ska trę­baczka Susana San­tos Silva to artystki, które w kame­ral­nym dia­logu zabie­rają nas w nie­ogra­ni­czoną prze­strzeń muzyczną.

Mar­cin Masecki — zna­ko­mity pia­ni­sta, kom­po­zy­tor aran­żer, który krąży mię­dzy muzycz­nymi sce­nami i tra­dy­cjami, a jego wyobraź­nia ma skłon­ność do wyry­wa­nia się na wol­ność, two­rze­nia nowych porząd­ków i spo­rów z tradycją.

W pro­gra­mie festi­walu także kolejna, już 4. edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu na Kom­po­zy­cję Jaz­zową i kon­cert nagro­dzo­nych utwo­rów. Regu­la­min tego­rocz­nej edy­cji uległ małej zmia­nie. Kom­po­zy­to­rzy mają do dys­po­zy­cji formy muzyczne od sola do quin­tetu na okre­ślony skład instru­men­talny. Ponadto, jak co roku wrę­czona zosta­nie sta­tu­etka Amba­sa­dora Jazzu.

W ostat­nich latach wystą­piły na festi­walu gwiazdy jazzu jak:

Leszek Moż­dżer, Adam Bał­dych, Michał Urba­niak, Paweł Kacz­mar­czyk, Maciej Obara, Piotr Woj­ta­sik, Ber­nard Maseli, Grze­gorz Nagór­ski, Woj­ciech Nie­dziela, Jaro­sław Śmie­tana, Krzysz­tof Ście­rań­ski, Adam Mako­wicz, Leszek Kuła­kow­ski, Woj­ciech Karo­lak, Tomasz Szu­kal­ski, Mar­cin Wasi­lew­ski, Hen­ryk Miś­kie­wicz, RGG Trio, Anna Gadt, Sła­wo­mir Kul­po­wicz, Krzysz­tof Popek, Woj­ciech Myr­czek, Paweł Toma­szew­ski, Big-Band AM oraz Hiromi Uehara, John Betsch, Steve Potts,  Engstfeld/Weiss, Ric Mar­gitza, Wal­lace Roney, Vic­tor Levis, Ravi Col­trane, Ralph Alessi, Tony Malaby, Jim Black, Kurt Rosen­win­kel, Char­net Mof­fet, Geo­rge Cables, Kurt Elling, Cur­tis Fil­ler, Ed Par­tyka, Mark Helias, Aron Parks, Vic­tor Men­doza, Sofia Ribe­iro i inni.

Tego­roczna 12. edy­cja zapo­wiada się nie mniej interesująco.

 

 

 Jerzy Jarosik

Dyrek­tor Artystyczny

12. Sile­sian Jazz Festival