W dniach 09 — 11.12.2016 roku odbę­dzie się XI edy­cja Ślą­skiego Festi­walu Jaz­zo­wego a zara­zem zdo­by­wa­jąca coraz więk­szy zasięg mię­dzy­na­ro­dowy III Edy­cja Kon­kursu na Kom­po­zy­cję Jaz­zową. Uczest­ni­kami ubie­gło­rocz­nej edy­cji kon­kursu byli mło­dzi arty­ści z ponad 20 kra­jów takich jak: Japo­nia, Korea, Austra­lia, Stany Zjed­no­czone Ame­ryki, Kolum­bia, Ukra­ina, Kanada, Szwe­cja, Nor­we­gia, Niemcy,Austria, Hisz­pa­nia, Cze­chy, itp. Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs na kom­po­zy­cję Jaz­zową adre­so­wany jest do twór­ców dla któ­rych jazz i muzyka impro­wi­zo­wana jest jedyną war­to­ścią łącząca różne doświad­cze­nia muzyczne i prze­ni­ka­jące się wpływy róż­nych gatun­ków muzyki. Nie ma ogra­ni­czeń sty­li­stycz­nych ani wie­ko­wych.
Regu­la­min nato­miast wyraź­nie okre­śla skład instru­men­talny i czas trwa­nia kom­po­zy­cji. Jury z pośród nade­sła­nych kom­po­zy­cji wybiera 10 które zakwa­li­fi­ko­wane są do ści­słego finału i publicz­nej pre­zen­ta­cji. Skład tego­rocz­nego jury nie ulega zmianie:

prof Andy Mid­del­ton — USA
prof Adam Baruch — Izrael
prof Piotr Woj­ta­sik — AM Kato­wice
prof Jerzy Jaro­sik — AM Kato­wice
prof Leszek Kuła­kow­ski — AM Gdańsk

Ubie­gło­rocz­nymi lau­re­atami kon­kursu zostali:
Nestor Gime­nez Segura — Gran Prix
Poitr Matu­sik — II nagroda
Piotr Scholz — III nagroda
Daniel Felipe Tamayo Gomez — wyrożnienie

Dyrek­tor arty­styczny: prof. Jerzy Jarosik

 

Zgło­sze­nia do 30 wrze­śnia 2016 r.
Ogło­sze­nie wyni­ków, pre­zen­ta­cja lau­re­atów w kon­cer­cie fina­ło­wym oraz cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród: 10 grud­nia 2016 r.
Zwy­cięzca otrzyma rów­no­war­tość 2.500 euro!
Szcze­gó­łowy regu­la­min oraz ankieta uczest­nic­twa dostępne na: www.mkkj.ck.art.pl.
Nie zwle­kaj! Zare­je­struj się już dziś!